E-Posta Listesi
Gelimelerden haberdar olmak iin tklaynz.
 
TMMOB Mimarlar Odas stanbul Bykkent ubesi 2019 Yl Ajandas Fotoraf Yarmas 2018.07.11

TMMOB Mimarlar Odas stanbul Büyükkent ubesi 2019 Yl Ajandas Fotoraf Yarmas

“Alacakaranlkta Mimarlk”

YARIMANIN AMACI:

Dünya Mimarlk Günü, her yl Ekim aynn ilk pazartesi günü Uluslararas Mimarlar Birlii UIA’nn öncülüünde tüm dünyada ve ülkemizde düzenlenen farkl etkinliklerle kutlanyor. Biz de Mimarlar Odas stanbul Büyükkent ubesi olarak, her yl Dünya Mimarlk Günü program kapsamnda gerçekletirdiimiz bir dizi etkinliin yan sra, belli bir tema çerçevesinde “Ajanda Fotoraf Yarmas” düzenliyor ve yarmann sonuçlarn sergiliyoruz.

YARIMANIN TEMASI:

Bar, adalet ve dayanmay kuran, yerleik yaammzdr. Bugün tehdit altnda olan da, yalnzca fiziki yerleimlerimiz ve kültürel mirasmz deil, bir bütün olarak yerleik yaam pratiimizdir. ster gösterili yaplarn gölgesinde yürütülen kentsel dönüümler, ister çatmalar ve sava; büyük kitlelerin yerinden edilmesi, zorunlu göç ve yersiz/yurtsuzlama ile sonuçlanan süreçlerin tümü, içerdii tüm deerlerle birlikte yerleiklik duygusunu imkansz klar.

Mimarlk, tüm bilgisi yerleik yaam üzerine kurulu bir meslek ve ayn zamanda tarihi meslein kendisinden çok daha eskilere giden bir bilgi alandr. Yerleik yaam ve yerleiklik duygusunu örseleyen tüm süreçler, yalnzca bir meslek olarak mimarl deil, on bin yllk yerleik yaam pratiine dayal bir bilgi alan olan mimarln kendisini de anlamszlatrr. Bazen ina etmek de, barbarla dönüebilir.

Auschwitz’den sonra iir yazmak da barbarlktr diyordu Adorno, ama kimbilir belki de karanln en koyu an, günün aarmaya balad andr.  Ama bizler için a giden yolun, yerleimlerimizi, doay ve bir bütün olarak binlerce yllk kolektif emeimizin ürünü yerleik yaamlarmz savunmaktan geçtiini biliyoruz.

Bu yl yirmincisi düzenlenecek Ajanda Fotoraf Yarmas temasn, “Alacakaranlkta Mimarlk” olarak belirledik. çinden geçtiimiz en zor dönemlerde bile, kamerann ardndaki gözün belgeleyen, aça çkaran, iaret eden gücüne tüm inancmzla, fotoraflarnz bekliyoruz.

YARIMA KOULLARI:

A-Katlm Koullar:

– Yarmaya, Türkiye’de çekilmi en çok 6 adet renkli ya da siyah/beyaz fotorafla, Seçici Kurul üyeleri, Oda çalanlar ile Oda yöneticileri ve birinci derecede yaknlar dnda herkes katlabilir.

– Analog fotoraflar saysal ortama aktarlarak, CD/DVD’ye kaydedilmi olarak ya da e-posta yolu ile gönderilmelidir.

– Dijital (saysal) fotoraflar ise uzun kenar 40 cm olacak ekilde 300 dpi çözünürlükte jpeg formatnda gönderilmelidir.

– Basklar deerlendirme d braklacaktr.

– Fotoraflar belge nitelii tayacandan saysal müdahaleler bu özellik dikkate alnarak yaplmal, görüntünün ana yaps deitirilmemelidir. Fotoraf kenarlarnda boluk braklmamal, herhangi bir çerçeveleme ilemi yaplmamaldr. Fotoraf üzerinde katlmc hakknda ipucu oluturabilecek isim, imza, tarih, logo vb. iaretlemeler yer almamaldr.

– Yarmaya daha önce herhangi bir yarmada ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme alm ve yaymlanm fotoraflar ile bu fotoraflarn deklanör farkll içerenleri katlamaz. Daha önce ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme alm ve yaymlanm bir fotoraf ile ya da bu fotorafn ana unsur olarak kullanld yaptlarla katlmda bulunan kii hakknda kural ihlali ilemi uygulanr.

– Katlmc, yarmaya gönderdii yapt(lar)n tümüyle kendisine ait olduunu, gerekli izinlerin alndn, dier hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Aksine davran kural ihlali saylr.

– Yarmaya gönderilen fotoraf üzerinde, yapt kendisine ait olmad halde kendisininmi gibi göstermeye ve seçici kurulu yanltmaya yönelik her türlü müdahale ve deiiklii yapan katlmc hakknda kural ihlali ilemi uygulanr.

– Kural ihlali yapt belirlenen katlmcnn kazand ödül, sergileme, unvan ve tüm kazanmlar geri alnr; ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; yeri bo braklr. Ödül verilmise, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, dier ödül alm ve/veya alamam yarmaclara talep hakk dourmaz.

– Haklarnda yukarda açklanan gerekçelerle verilmi kstllk karar devam eden katlmclar bu yarmaya katlamazlar.

Katlmclar yarma koullarn kabul etmi saylrlar.

B- Kimlik:

Katlmclar, 6 rakamdan oluan rumuzlarn ve fotoraf numaralarn dosya adna yazmaldrlar. Fotoraflarn üzerinde baka herhangi bir bilgi yer almayacaktr. Katlm formunda katlmcnn açk kimlii ve iletiim bilgilerinin yan sra mutlaka her fotorafn numaras, çekildii yer ve tarih bilgisi ile varsa fotorafn ad yer almaldr. CD/DVD kaytlarndaki adlandrmalar katlm formu ile ayn olmaldr. Katlm formu doldurulduktan sonra bir zarfa konarak zarfn üzerine sadece rumuz yazlmaldr.

C- Fotoraflarn Gönderilmesi:

Fotoraflar posta ya da e-posta yoluyla gönderilebilecei gibi elden de teslim edilebilir. E-posta yolu ile gönderilecek ise katlm formu imzalanarak posta yolu ile ya da elden teslim edilmelidir. Katlm formu gönderilmeyen fotoraflar yarmaya dahil edilemez.

Fotoraflarn ve katlm formunun bulunduu zarfn, postada zarar görmeyecek ekilde paketlenerek gönderilmesine özen gösterilmelidir. Postadaki olas gecikme, hasar ve kayplardan Mimarlar Odas sorumlu tutulamaz.

YARIMA TAKVM:

Duyuru : 2 Temmuz 2018 Pazartesi

Son Katlma Tarihi : 26 Eylül 2018 Çaramba

Seçici Kurul Deerlendirmesi : 28 Eylül 2018 Cuma

Sonuçlarn açklanmas : 1 Ekim 2018 Pazartesi  

Ödül Töreni ve Sergi Açl : 16 Ekim 2018 Sal

Sergi Süresi: 16 Ekim – 31 Ekim 2018

Ödül Töreni ve Sergi Alan:

TMMOB Mimarlar Odas

stanbul Büyükkent ubesi

Karaköy-Beyolu 34425 stanbul

SEÇMELER:

Seçici Kurulun yarmaya katlan fotoraflar arasndan, temaya uygunluk ve Türkiye ile snrllk açsndan yapaca ön elemenin ardndan; 41 adet fotoraf 2019 yl ajandas için seçilecektir.

SEÇC KURUL (soyadna göre alfabetik srayla):

Saygun Dura (Fotoraf Sanatçs)

Didem Engin (Fotorafç)

Murat Germen (Fotorafç, Eitmen, Sanatç)

eniz Kabaday  (Fotoraf Sanatçs)

Serdar Önal (Fotoraf Sanatçs)

Hüsnü lham Tibet (Mimar-Fotoraf Sanatçs)

Özcan Yaman (Fotoraf Sanatçs)

(Seçici kurul, en az üç üye ile toplanacaktr.)

TELF HAKLARININ DEVR:

– Katlmc, dereceye giren ve özde ödül kazanm olan fotoraflarn “Mimarlar Odas stanbul Büyükkent ubesi yaynlarnda isminin ve eser adnn kullanlmas artyla kullanm hakkn verdiini peinen kabul eder. Buna bal olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse dier ilgili mevzuat gereince ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoaltma, ileme, temsil, umuma iletim haklarnn ve yaymlanma haklarnn kullanm için “Mimarlar Odas stanbul Büyükkent ubesi’ne izin/muvafakatname verdiini kabul eder.

– Bu ekilde kullanlan eserler için, eser sahibi sonradan verdii izni kesinlikle geri almayacan ve eserin yukardaki ekilde kullanlmasn engellemeyeceini veya bu izin/ muvafakatname için herhangi bir telif hakk veya maddi, manevi talepte bulunmayacan gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

– Ödül alan fotoraflar, yarma sonuçland tarihten itibaren yer ve muhteva snr olmadan “Mimarlar Odas stanbul Büyükkent ubesi’nin tantmlarnda ve yaynlarnda münhasran ve bedelsiz olarak kullanlabilecei gibi yarma sonuçlarnn duyurusu için internet, görsel ve yazl basn organlarnda eser sahibinin ismiyle birlikte kullanlabilir.

– Ödül alan fotoraflar Oda tarafndan kitap olarak baslabilecek; gazete, dergi, TV, internet vastasyla sanatçlarn isimleri geçirilerek kullanlabilecek ve bu konuda katlmcya ayrca bir telif ücreti ödenmeyecektir.

– Gönderilen fotoraflarn tamam yarmac tarafndan çekilmi olmaldr. Bakasna ait görüntülerin olduu gibi veya ksmen kullanlmas durumunda ortaya çkabilecek telif hakk ihlallerinin tüm hukuki sorumluluu katlmcya aittir.

– Yarmaya gönderilen fotoraflarda görünebilecek insanlarn, fotorafnn çekilmesine ve bir yarmaya gönderilmesine, fotorafn internette ve basl yayn organlarnda yaynlanmasna izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanmlardan dolay ortaya çkabilecek anlamazlklarn tüm sorumluluu yarmacya aittir.

– Mimarlar Odas stanbul Büyükkent ubesi, ödül kazanan fotoraflarn asl dosyalarn katlmcdan isteyebilir.

ÖDÜLLER:

Birincilik Ödülü : 4.000.-TL

kincilik Ödülü : 3.000.-TL

Üçüncülük Ödülü : 2.000.-TL

En fazla 38 edeer ödül (her biri) : 200.- TL.

Birincilik Ödülü verilecek fotoraf, albüm ajandann kapa olarak kullanlacaktr. Ödül alan dier fotoraflarla birlikte edeer tüm fotoraflar ajanda içinde yer alacaktr. Ödülün yan sra tüm katlmclara “Mimarlar Odas stanbul Büyükkent ubesi Kültürel Katk Belgesi” verilecektir.

FOTORAFLARIN ADES:

41 fotorafn haricinde kalan tüm saysal kaytlar ile CD/DVD’ler imha edilecektir.

YARIMA SEKRETERL ve BAVURU:

Hilal Duru

E-posta: fotoyarisma@mimarist.org

Tel: 0212 251 49 00/(Dahili 204) Faks: 0212 251 94 14

TMMOB Mimarlar Odas stanbul Büyükkent ubesi

Karaköy, Kemanke Caddesi No: 31

34425 Beyolu – stanbul

http://www.mimarist.org

Ajandamz ticari amaç tamayan, kendi giderlerini karlayan bir kültür hizmeti olarak gerçekletirilmektedir.

KATILIM FORMU ÇN TIKLAYINIZ.

Dier Haberler
 
PLANLI ALANLAR MAR YNETMEL HAKKINDA BASIN AIKLAMASI 2019.07.17
5. ULUSAL MMAR KORUMA PROJE VE UYGULAMALARI SEMPOZYUMU CEMAL SAM YILMAZTRK ANISINA STANBUL'DA GEREKLETRLYOR 2019.07.05
KARADENZDE UYGULANAN BLM VE AKILDII POLTKALARIN SEBEP OLDUU KAYIPLAR ARTARAK DEVAM ETMEKTEDR! 2019.06.21
TS 8737 YAPI RUHSATI STANDARDININ YRTMES DURDURULDU 2019.06.21
19 MAYISIN 100 YILLIK ZLERݔ MMARLIK VE KENT SEMPOZYUMU GEREKLETRLD 2019.05.23
RESM SERGSNE DAVET 2019.05.22
19 MAYIS ATATRK' ANMA GENLK VE SPOR BAYRAMI 2019.05.22
19 MAYISIN 100 YILLIK ZLERݔ Mimarlk ve Kent Sempozyumu 2019.05.15
17 MAYIS ETKNLK PROGRAMI 2019.05.15
BASIN AIKLAMASI 2019.05.08
TMMOB BASIN AIKLAMASI - YKSEK SEM KURULU'NUN HUKUK DII KARARINI KINIYORUZ 2019.05.08
100. YIL KONUMALARI -2 2019.04.29
100. YIL KONUMALARI 2019.04.24
2019 MMAR SNAN'I ANMA VE PLAKET TREN 2019.04.10
SAMSUN 5. NAAT FUARI 2019.03.28
MMARLAR ODASI 2019 YEREL YNETMLER RAPORU YAYIMLANDI 2019.03.01
TENEKEDEN MMARLIK ZERNE SYLE 2019.02.22
TRKYE MMARLIK POLTKASINI HAYATA GERYORUZ ! 2019.02.21
ener zler ocuk ve Mimarlk Resim Yarmas-XIII : Kent Sakinleri 2019.01.28
19 EYLL TMMOB MHENDS, MMAR VE EHR PLANCILARI DAYANIMA GNN KUTLUYORUZ 2018.09.19
4. ULUSAL YAPI KONGRES 6-8 ARALIK 2018 2018.05.30
BASIN AIKLAMASI; MELLF MZALARININ YAPI RUHSATLARINDAN KALDIRILMASI... 2018.06.06
BELEDYELERCE MMAR VE MHENDSLERE YAPILAN MELLF KAYDI VE KAYIT CRET ALINMASI LEMLER HUKUKA AYKIRIDIR! 2018.05.23
DNYA MMARLIK GN BASIN AIKLAMASI 2018.10.01
MMAR SNANI SAYGI LE ANIYORUZ 2018.04.09
2014 Ocak
Tm Bltenler in Tklaynz.