E-Posta Listesi
Gelişmelerden haberdar olmak için tıklayınız.
 
Kayıt Koşulları

Başvuru için yapılması gerekenler:

Başvuru için ; 

1)  Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan Üniversitelerin Mimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümlerinden mezun olanların Üye kayıt başvurularında;

-       5 Adet Vesikalık Fotoğraf
-       Diploma veya Çıkış Aslı ve 2 Adet Noter Tasdiki yada mezun oldukları okuldan alınan aslı gibidir onaylı 2 adet orjinal  (ıslak imzalı ve mühürlü ) belge
-       Nüfus Cüzdanı Aslı ve 2 Adet Fotokopisi
-       Mezuniyet Tarihi İtibariyle Aidat (son beş yıl x 480 TL.) (5 yıldan önceki borçlar ilgili yılın aidat miktarı üzerinden hesaplanır) 
-       Kayıt ücreti: 2022 yılı için : 100 TL. 

NOT:
Mimarlar Odası Ana Yönetmeliği
“Üyelik Ödentileri ve Para Cezaları
Madde 83 — Her tür Oda ödentisi ile para cezalarını yazılı bildirim tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde Odaya ödemeyenler hakkında  9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı  İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.
Diploma ya da ruhsatname alarak mesleklerini uygulama hakkını kazananlar, Odaya zorunlu kayıt süresi olan bir ay içinde kaydolmasalar dahi, kayıt için başvurduklarında bir ay içinde kaydolmuş gibi, ödentilerini ve gecikme cezalarını öderler, mesleklerini uygulamadıkları süreler varsa, belgelemek koşuluyla bu süreler için ödenti alınmaz.
Yıllık üye ödentisi her takvim yılı içinde peşin veya Oda Yönetim Kurulunca tespit edilen eşit taksitlerle tahsil edilir.
Geçmiş yıllara ait üye ödentisi borcun ödendiği tarihteki üye ödentisi miktarı üzerinden alınır. Ancak geriye dönük 5 yıldan fazla aidat borcu olan üyelerin, 5 yıldan önceki borçları, ilgili yılın aidat miktarı üzerinden alınır.
Aşağıdaki durumlarda geçmiş dönem ödentilerinin tahsil edilmesi koşuluyla üyenin talebi ve Oda Yönetim Kurulu kararı ile üyelik ödentisi alınmaz:

    a) Emekli veya maluliyet aylığı alıp, mesleki faaliyette bulunmayanlardan,
    b) Mesleki faaliyet dışındaki nedenlerle bir yıldan uzun süreli yurtdışında kalanlardan,
    c) Mesleki faaliyette bulunmamak kaydıyla yüksek lisans yapanlardan, öğrenimleri boyunca.

Yukarıdaki fıkra uyarınca ödenti muafiyeti tanınanlar, mesleklerini uyguladıklarının belgelenmesi durumunda, muafiyet tanındığı tarihten itibaren tüm ödentilerini cezalarıyla birlikte ödemek zorundadırlar.”

2)     Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Üniversitelerden mezun olanların üye kayıt başvurularında; 

-       Üyenin odaya kayıt başvuru dilekçesi
-       5 adet vesikalık fotoğraf
-       Nüfus cüzdanı aslı ile 2 adet fotokopisi
-       Diploma veya çıkış belgesi aslı ile 2 adet noter tasdikli örneği
-       YÖK'den denklik belgesinin aslı ile 2 adet noter tasdikli örneği veya YÖK’den alınacak yazı (Bakanlar Kurulunun 28.09.2011 tarih ve 2011/2293 sayılı kararı ile 16.01.2009 tarihinde imzalanan ve yürürlük tarihi 24.08.2011 olarak tespit edilerek 18.10.2011 tarih ve 28088 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşma hükümlerine uygun olduğunu belirten)

3)     Yurtdışında çeşitli Üniversitelerin ve benzeri eğitim kurumlarından mezun olanların (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Üniversiteleri hariç) üye kayıt başvurularında;

-       Üyenin odaya kayıt başvuru dilekçesi
-       5 adet vesikalık fotoğraf
-       Nüfus cüzdanı aslı ile 2 adet fotokopisi
-       Diploma veya çıkış belgesi aslı ile Türkçe çevirisinin 2 adet noter tasdikli örneği
-       YÖK'den denklik belgesinin aslı ile 2 adet noter tasdikli örneği
-      Transrkipt/Diploma Eki belgesinin aslı ile Türkçe çevirisinin 2 adet noter tasdikli örneği (alınan derslerin kredilerinin Avrupa Kredi Transfer Sistemi-AKTS (ECTS) karşılıklarını ve içeriklerini gösterir kurumundan onaylanarak alınan belge)*
-       Bologna Süreci öncesi mezunları için eğitim sürelerini belgeleyen kurumlarından onaylanarak alınan belge**

*Avrupa Kredi Transfer Sistemi – AKTS (European Credit Transfer System ECTS); ülkelerin farklı yükseköğretim sistemlerinin uluslararası bir standart ile karşılaştırılabilmesine olanak sağlayan bir sistemdir. Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında belirlenen koşullar gereği lisans eğitimi süresi 4 Yıl, toplam kredisi 240 AKTS ve toplam öğrenci çalışma yükü 6000-7200 saat olarak belirlenmiştir. Buna göre Mimarlık Lisans eğitimi için toplam 240 AKTS kredisi alınması, Yüksek lisans derecesi için +120 AKTS kredisi alınması (toplamda 360 ECTS Kredisi) gerekmektedir.

**: Resmi olarak 1999 yılında başlayan Bologna Süreci yükseköğretim sistemlerinin kendilerine özgü farklılıkları korunarak birbirleriyle karşılaştırılabilir olması ve uyumlu hale getirilmesidir. Türkiye bu sürece 2001 yılında dahil olmuştur. Bu süreç kapsamında Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne (ECTS) göre, Üniversite eğitiminde alınması gereken minimum kredi miktarı belirlenmiştir.

4)  Yabancı Uyruklu Mimarlar için Kayıt Şartları:

Yabancı uyruklu mimarlar Odaya kayıt şartları hakkında TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği)'nden bilgi alabilirler. Tel: (0 312) 417 52 38-418 12 75

 

 

 

   
2014 Ocak
Tüm Bültenler İçin Tıklayınız.