E-Posta Listesi
Gelimelerden haberdar olmak iin tklaynz.
 
BASIN AIKLAMASI; MELLF MZALARININ YAPI RUHSATLARINDAN KALDIRILMASI... 2018.06.06

MMARLAR ODASI BASIN AÇIKLAMASI

MÜELLF MMAR VE MÜHENDSLERN MZASI OLMAKSIZIN HAZIRLANACAK YEN YAPI RUHSATLARI LE MESLEK MENSUPLARI MAR SÜRECNDEN DILANMI, MMAR PROJELERN MÜELLFLK HAKLARI YOK SAYILMITIR

4 Haziran 2018

 

02.05.2018 tarih ve 30409 (mükerrer) Resmî Gazete’de yaymlanan tebli ile, TS 8737 no.lu yeni Yap Ruhsat Formu Standard yürürlüe girmitir. Tebliin ardndan çileri Bakanl tarafndan Mekansal Adres Kayt Sistemi Yap Belgeleri Uygulamasnda ruhsat formu deiikliklerinin ilenmesiyle; yap sahibinin, yap müteahhidinin, antiye efinin, yap denetçilerinin (fenni mesullerin) ve proje müelliflerin slak imzalarnn yer ald haneler kaldrlmtr.

Yeni yap ruhsat standardna göre; ruhsat düzenleyen idare yetkilileri dnda yalnzca yap denetim irket yetkilisinin slak imzas alnmas yap ruhsat düzenlenmesi için yeterli olmaktadr. Buna karn imza haneleri kaldrlan alanlarda sorumlularn isimlerinin ve ilgili bilgilerinin kaydedilmesi uygulamas devam etmektedir.

Ülkemizde, sermaye ve rant odakl, salt inaat faaliyetleri üzerinden kurgulanm ve son zamanlarda sürdürülebilir olmad daha net biçimde anlalan bir ekonomik düzende; planlama ve ehircilik ilkelerine bal kamu yararn gözeten nitelikli mesleki hizmetleri, mesleki hak ve yetkileri, müelliflik ve telif haklarnn kamusal ve hukuki denetimini salayan bürokratik ileyii yap üretim sürecini yavalatan, yap piyasasnn hzl i üretmesine engel olan unsurlar olarak algland bilinmektedir.

Bu balamda, yap ruhsatlarnda proje müelliflerinin imzasn kaldran düzenlemenin; amac dnda uygulamalarla kent topraklarnn yamasn hzlandrarak her alanda ykm ve youn yaplamann önünü açan 6306 sayl Afet Riski Altndaki Alanlarn Dönütürülmesi Hakknda Kanun, kentleme ve planlama ilkelerinden uzak olarak hazrlanan ve çoklu imar uygulamalarna ve eitsiz yaplamaya neden olan Planl Alanlar mar Yönetmelii, kaçak yaplara ruhsat düzenleyerek merulatrlmasn salayan ve kaçak yaplamay özendiren mar Aff (Bar) ve saysz KHK, torba yasa uygulamalar ile birlikte düünülmesi gerekmektedir.

Yap projelerinde proje müelliflerinin imza yetkilerinin, ruhsat standardnn deitirilmesi yoluyla kaldrlmas; mesleki haklarmz yok sayan dier düzenlemelerin de merulatrma gerekçesi olarak gösterilen “bürokrasinin azaltlmas” söylemiyle hakl gösterilmeye çallmas asla kabul edilemez. Bu düzenlemeyle; sahteciliin önü açlmakta ve proje müelliflerinin eserleri üzerindeki tasarruflar yok saylmaktadr. Getirilen bu düzenleme ile ruhsat alma süreçlerinin, projelerin sahipleri mimar ve mühendislerin bilgisi ve onay dnda tamamlanmas planlanmaktadr. Proje müelliflerinin imzalar alnmadan hazrlanacak olan yap ruhsatlarnda, ruhsat eki projelerinin ve proje tadilatlarnn denetimlerinin hangi yolla yaplaca anlalmamakla birlikte, bu durumun hukuki ve mesleki sorumluluu uygulamay yapan belediyeler ve ilgili tüm kamu kurum ve kurulularn geri dönülmez ve onarlmaz hukuki sorumluluklar altnda brakacaktr.

Yürürlüe giren yeni yap ruhsat standardnn Föy 2/a içindeki açklamalarda “Mimari proje müellifleri dier görevliler ile birlikte bu formun usulüne uygun doldurulmasndan sorumludur” yer almaktadr. Mimari proje müelliflerinin imza koymadklar, hatta belki de hiç görmeyecekleri bir belgenin düzenlenmesinde hala sorumlu tutuluyor olmas kabul edilemez bir düzenlemedir.

Yap ruhsat düzenleyen ilgili idarelerin kurumsal yaplarndaki eksiklikler ve denetimsiz  imar uygulamalar nedeniyle yaanan sorunlarn ve uzayan bürokratik ilemlerin; proje müelliflerinin onay ve imzalarnn alnmas süreciyle balantlym gibi yanstld görülmektedir. Mesleki hak ve yetkiler, müelliflik ve telif haklarnn; bürokratik ilem ve engel olarak gösterilmesi kabul edilemez. Bu hak ve yetkiler; toplumun nitelikli Mimarlk ve Mühendislik  hizmetlere eriiminin ve salkl bir yapl çevre üretiminin güvencesidir. Yap ruhsat formlarndan mimari proje müellifinin imzasnn kaldrlmas mimarn 5846 sayl Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile korunan haklarnn ihlali sonucunu douracak ve bu anlamda pek çok uyumazln yaanmasna yol açacaktr.

Yaamakta olduumuz “mar Aff” sürecindeki gibi tamamen vatandan beyanna dayanarak, mühendis ve mimarlar devre d brakmak ne kadar yanl ise, ruhsat alma süreçlerinden mühendis ve mimarlarn onaylarn kaldrmak da bir o kadar yanltr. Bürokrasiyi sadeletirmek ad altnda mesleki haklarmz devre d brakmak amac tayan bu düzenleme, meslektalarmzn mesleki anlamda kayplar yaamasna sebep olacak bir uygulamadr. Bu uygulamann, meslek odalarnn görüleri alnmadan ve deerlendirilmeden yürürlüe sokulmas kabul edilemez. Ruhsat alma süreçleri mühendis ve mimarlarn gözetiminde, onlarn denetimde ve onay ile yürütülmelidir.

Bu vesile ile; meslektalarmzn ruhsat aamasnda bilgileri dnda proje deiikliklerine kar,  projelerini Oda'da kayt altna aldrmalarnn telif hakk ihlallerine kar güvence salayacan bir kez daha vurgulamak isteriz.

Bu tür uygulamalarn douraca “sahte” meslek mensuplar, denetimsiz yaplama ve yeterli koullar tamayan kiilerce üretilecek yap projelerinin sebep olaca sorunlarn gelecekte yaanacak yarg süreçleriyle beraber daha büyük bürokratik engellere neden olaca da unutulmamaldr.

Söz konusu düzenleme mesleki haklarn kstlanmas yoluyla; uzmanlarn sunduu nitelikli mimarlk, mühendislik ve planlama hizmetlerinin de topluma ulamasn ve meslek mensuplarnn yetkinliklerinin güvencesi olan meslek kurulularnn ve kamu kurumlarnn topluma kar sorumluluklarn yerine getirmesini engelleyecek koullar oluturulmaktadr.

Anlan Tebli ile meslektalarmzn ve dier mühendislik disiplinlerinin yap ruhsatlar üzerindeki denetim yetkisinin kaldrlmasna ek olarak, yap sahiplerinin de kendi mülkleri üzerindeki imzal onaylarnn ilga edilmesi; yap sahibinin hangi mimari proje ile ruhsat alndn kontrol edememesi sonucuna yol açlacak ve ar mülkiyet hakk ihlalleriyle karlalacaktr.

Konu ile ilgili Odamzn ve TMMOB’ye bal dier meslek odalarnn çalmalar devam etmekte olup, meslek haklarmza yaplan bu saldrya kar mücadelemizin kararllkla sürdürüleceini deerli kamuoyu ve meslektalarmzn bilgilerine sunarz.

 

TMMOB MMARLAR ODASI


Dier Haberler
 
SAMSUN KK'DAN BASIN AIKLAMASI 2020.06.24
UBE HZMET BNAMIZIN BTNDEK METRUK BNADA IKAN YANGIN HAKKINDA BASIN AIKLAMAMIZ 2020.06.17
ARAMBA BYOKTLE ENERJ SANTRAL N YRTMEY DURDURMA KARARI VERLD 2020.03.27
OTOPARK YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK 2020.03.24
UBE ALIMA SAATLERMZ HAKKINDA 2020.03.20
MMARLIK VE KENT FLMLER 2020.02.17
16. DNEM UBE YNETM KURULU GREV DAILIMI YAPILDI. 2020.02.06
2020 YILI YAPI YAKLAIK BRM MALYETLER HAKKINDA TEBL 2020.03.10
FLM FESTVAL TAKVM 2020.02.25
MEKAN SEMPOZYUMU BLDR ZETLER KTABI 2020.03.20
DUYURU: "MEKAN SEMPOZYUMU" BLDR TAM METN GNDERM TARH HK. 2020.01.31
15. DNEM ALIMA RAPORU 2020.01.22
16 OLAAN GENEL KURUL 2020.01.07
2020 YILI DENTLER ve BELGE HARLARI BELRLEND 2019.12.11
BLRKLK SEMPOZYUMU 2019.12.02
KEPEZ BELEDYES TURGUT CANSEVER ULUSLARARASI MMARLIK DLLER 2020 2019.11.19
KURTULU ORATORYOSU 2019.10.22
MEKAN SEMPOZUMU VE AILI KONSER DAVET 2019.12.06
MEKAN SEMPOZYUMU PROGRAMI 2019.12.06
MEKAN SEMPOZYUMU TAKVM HK. 2019.11.11
SAMSUN MMARLIK VE TASARIM BULUMASI 2019.10.21
TMMOB 6. KADIN KURULTAYI 2019.11.13
YAPI DENETM SEMPOZYUMU 2019.11.13
BENM MASALIM KRENDEN ODAMIZA ZYARET 2019.10.08
MEKAN SEMPOZYUMU ARI METN 2019.10.07
19 MAYISIN 100 YILLIK ZLERݔ Mimarlk ve Kent Sempozyumu 2019.05.15
19 MAYISIN 100 YILLIK ZLERݔ MMARLIK VE KENT SEMPOZYUMU GEREKLETRLD 2019.05.23
ener zler ocuk ve Mimarlk Resim Yarmas-XIII : Kent Sakinleri 2019.01.28
SALIPAZARI-TERME BLGEMZDE YAANAN SEL FELAKETNE DAR RAPOR 2019.08.26
100. YIL KONUMALARI 2019.04.24
100. YIL KONUMALARI -2 2019.04.29
17 MAYIS ETKNLK PROGRAMI 2019.05.15
19 MAYIS ATATRK' ANMA GENLK VE SPOR BAYRAMI 2019.05.22
2019 MMAR SNAN'I ANMA VE PLAKET TREN 2019.04.10
5. ULUSAL MMAR KORUMA PROJE VE UYGULAMALARI SEMPOZYUMU CEMAL SAM YILMAZTRK ANISINA STANBUL'DA GEREKLETRLYOR 2019.07.05
BASIN AIKLAMASI 2019.05.08
D-1 TEMEL BNA AKUST UZMANLII ETM 2019.09.11
KARADENZDE UYGULANAN BLM VE AKILDII POLTKALARIN SEBEP OLDUU KAYIPLAR ARTARAK DEVAM ETMEKTEDR! 2019.06.21
MMARLAR ODASI 2019 YEREL YNETMLER RAPORU YAYIMLANDI 2019.03.01
PLANLI ALANLAR MAR YNETMEL HAKKINDA BASIN AIKLAMASI 2019.07.17
RESM SERGSNE DAVET 2019.05.22
SAMSUN 5. NAAT FUARI 2019.03.28
TRKYE MMARLIK POLTKASINI HAYATA GERYORUZ ! 2019.02.21
TENEKEDEN MMARLIK ZERNE SYLE 2019.02.22
TMMOB BASIN AIKLAMASI - YKSEK SEM KURULU'NUN HUKUK DII KARARINI KINIYORUZ 2019.05.08
TS 8737 YAPI RUHSATI STANDARDININ YRTMES DURDURULDU 2019.06.21
19 EYLL TMMOB MHENDS, MMAR VE EHR PLANCILARI DAYANIMA GNN KUTLUYORUZ 2018.09.19
4. ULUSAL YAPI KONGRES 6-8 ARALIK 2018 2018.05.30
BASIN AIKLAMASI; MELLF MZALARININ YAPI RUHSATLARINDAN KALDIRILMASI... 2018.06.06
BELEDYELERCE MMAR VE MHENDSLERE YAPILAN MELLF KAYDI VE KAYIT CRET ALINMASI LEMLER HUKUKA AYKIRIDIR! 2018.05.23
2014 Ocak
Tm Bltenler in Tklaynz.