E-Posta Listesi
Gelişmelerden haberdar olmak için tıklayınız.
 
BASIN AÇIKLAMASI 2023.01.30

 BASIN AÇIKLAMASI                                           27-01-2023

 Basına ve Kamuoyuna;   

Canik İlçesi sınırları içerisinde Doğu Park alanı, İlkadım İlçesi sınırları içerisinde merkezde Fuar Alanı , Atatürk Kültür Merkezi, Adnan Kahveci Parkının da içinde bulunduğu Liman dolgu sahası ve batıda Batı Park alanı olarak bilinen üç ayrı bölgeyi kapsayan alanda toplam planlama alanının yaklaşık 176 hektar olarak belirtildiği, her üç alanda toplam 109,7 ha alanı kapsayacak şekilde ,  Kıyı kanununu, Kıyı kanununda yer alan Dolgu alanlarına dair kanun maddelerini, Mekansal planlar yönetmeliğinin ilgili yönetmelik maddelerini hiçe sayarak Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2022 tarih ve 27 sayılı kararı ile park alanlarının kaldırılarak Millet Bahçesi kullanımı oluşturulmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Mimarlar Odası Samsun Şubesi tarafından

“söz konusu plan değişiklikleri yasalara, yönetmenliklere, şehircilik ve planlama ilkelerine aykırı olduğu, nazım imar planı değişikliği ile kullanım amacının değiştirilmesinin hukuka uygun olmadığı, uygulama imar planı yapma ve değiştirme yetkisinin İlçe Belediyesine ait olduğu, kamu yararının bulunmadığı, işlemin hukuka ve mevzuata aykırı olduğu"  ileri sürülerek iptali ve yürütmesinin durdurulması  talebiyle İdare Mahkemesinde  açılan  Davada   3. İdare İdare Mahkemesi Tarafında Oy Birliği ile Yürütmeyi Durdurma Kararı verildi.

            Samsun 3,  İdare Mahkemesince özetle;

v  Olayda, yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ile hazırlanan bilirkişi raporunun birlikte ele alınmasından; davaya konu parsellere yönelik olarak alınan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği kararlarının yürürlükte bulunan üst ölçekli imar planlarına uygun olduğu ve planlar arası kademeli birliktelik ilkesine uygun olarak alındığı ve Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliğine göre dolgu alanlarında uygulama imar planı kararı ile Millet Bahçesi yapılabilmesine engel bulunmadığı anlaşılmakla birlikte,

v  Davaya konu plan onama sınırının 3621 sayılı Kıyı Kanuna tabi alanları kapsadığı, bu alanlarda  plan onay yetkisinin aynı Kanunun 7. maddesi uyarınca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ait olmasına karşın planın doğrudan Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanmasının mevzuata uygun olmadığı gibi  1/100.000 ölçekli çevre düzeni plan notunda yer verilmiş olmasına karşın Bakanlığın uygun görüşünün de alınmadığı, gerek davaya konu Meclis kararında gerekse de plan açıklama raporunda gereklilik analizleri ile ilgili bir açıklama bulunmadığı ve plan değişikliği yapılmasını zorunlu kılan kamu yararı amaçlı teknik ve nesnel bir gerekçe gösterilmediği,

v  Millet Bahçesi kullanımı kapsamında yapılabilecek olan yaya, yürüyüş ve bisiklet yolları, park, çocuk bahçesi, oyun alanları, açık spor alanları, meydan, tematik bahçeler gibi açık alan kullanımlarının ilave yeşil alanlar oluşturmayacağı, bu hususun da Millet Bahçesi Rehberinde belirtilen yer seçimi kriterlerine uygun olmadığı,

v  Plan değişikliği onama sınırı içinde yer alan meydan alanları, açık otoparklar, araç depolama alanları, göl alanı, DDY hattı, raylı sistem aktarma istasyonunun arazi kullanım tablosunda gösterilmediği,

v  Mevcut yapılaşmada kültürel tesis alanı olarak planlı bulunan Atatürk Kültür Merkezi Binası ve resmi kurum alanı olarak planlı bulunan Valilik Binası, çok amaçlı salon, kapalı spor salonu, Yabancılar Pazarının da Millet Bahçesi olarak tanımlanmasının mevcut yapılaşma ile plan kararları arasında uyumsuzluk doğurduğu, Atatürk Kültür Merkezinin kaldırılabilmesi için ilgili yatırımcı kuruluş olan Kültür ve Turizm Bakanlığından görüş alındığına dair dosyasında bilgi ve belge bulunmadığı ve etki alanı içerisinde eşdeğer yeni bir alan ayrılmadığı,

v   Doğu Park, Batı Park ve Merkez Fuar alanında planlanan millet bahçesi alanının otopark ve altyapı tesis alanı olarak belirlenen alandan 58,9 hektarlık kısım için hangi kullanım kararı getirildiği veya mevcut plan kararlarından hangilerinin korunduğu hususunda plan açıklama raporunda herhangi bir ifadenin yer almadığı,

v  Planlama alanındaki mevcut açık ve kapalı spor alanları, otopark alanları, park, çocuk bahçesi, oyun alanı, rekreasyon alanı yüzölçümlerinin ne kadar bir alanı kapladığının ayrı ayrı detaylı olarak gösterilmediği,

Mevcut durum analizi ile ilgili bir çalışmanın plan açıklama raporunda yer almadığı,

Düzenlenen plan değişiklikleri ile mevcut kullanımların alansal olarak nasıl değişeceğinin plan açıklama raporunda belirtilmediği,

v  Bu kapsamda, davaya konu alanlarda sosyal altyapı alanı kapsamında olan  alanların Doğu Park, Batı Park ve İlkadım Merkez Fuar alanı Millet bahçelerinde eski plandaki yüzölçümü ile aynen korunup korunmayacağı hususunda bilgi bulunmadığı,

v  Plan açıklama raporunda yapılaşma koşullarına ve plan değişikliği gerekçesine ilişkin olarak ayrıntılı bilgilere yer verilmemesi nedeniyle,  her iki plan için de kendi ölçeğine göre plan açıklama raporunun hazırlandığından söz etmeye olanak bulunmadığı anlaşıldığından,

millet bahçesi oluşturulmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılmasına yönelik olarak alınan 14.01.2022 tarih ve 27 sayılı Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi kararında hukuka, mevzuata, kamu yararına ve şehircilik ilkelerine uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.

            Öte yandan, hukuka aykırı olarak alındığı tespit edilen Meclis kararının uygulanması durumunda, planlama sınırları içerisinde yer alan taşınmazların ve taşınmazlar üzerinde yer alan yapılar ile tesislerin kullanım haklarınının olumsuz etkilenecek olması nedeniyle ortaya telafisi güç ve imkansız zararların çıkabileceği değerlendirilmiştir.

            Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi (7) gün içerisinde Samsun Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere, 05/01/2023 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.”

denilmektedir. 

                       Türk Milleti Adına hüküm veren Yargı kararında da açıkça belirtildiği gibi “hukuka aykırı olarak alındığı tespit edilen Meclis kararının”       önceki Yürütmeyi durdurma ve iptal kararlarında olduğu gibi uydurma yeni meclis kararları ile yeniden gündeme getirilmeyeceği temennisi ile ,

                    Samsun Büyükşehir Belediyesi Yönetimini, Hukuka aykırı kararlarda onayı olan Büyükşehir Meclis üyelerini, birkere daha Hukuka Duyarlılığa ve Hukuka Uyarlılığa, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere, planlama ve şehircilik ilkelerine uygun kararlar üretmeye  davet ediyoruz.

 

Basına ve kamu oyuna saygıyla duyurulur.

 


Diğer Haberler
 
ETKİNLİK: 2024.05.20
BASIN AÇIKLAMASI: KAMU YARARINA VE HUKUKA AYKIRI KIYI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ İPTAL EDİLDİ! 05 MAYIS 2024 2024.05.06
BASIN AÇIKLAMASI:AFET RİSKLERİNİ ARTIRAN YATIRIM VE PLANLAMA KARARLARINA SON VERİLMELİ, GÜVENSİZ VE DENETİMSİZ MADEN OCAKLARI KAPATILMALIDIR ! 14-02-2024 2024.02.14
MESLEKİ DENETİM BROŞÜRÜ 2024.04.02
TÜYAP 8. SAMSUN İNŞAAT FUARI 2024.04.30
BASIN AÇIKLAMASI 2024.02.09
17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORUMUZ YAYINLANDI. 2024.02.08
18. OLAĞAN GENEL KURUL VE SEÇİM DAVETİ 2024.02.07
MİMARLAR ODASI KURULUŞUNUN 70. YILINI KUTLUYOR 2024.01.31
BASIN AÇIKLAMASI 2023.01.30
18-22 EKİM MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI HAFTASI 2022.10.20
2023 YILI ÖDENTİLERİ ve BELGE HARÇLARI BELİRLENDİ 2022.12.21
2024 YILI ÖDENTİLERİ VE BELGE HARÇLARI BELİRLENDİ 2023.12.13
5. UIA MİMARLIK VE ÇOCUK ALTIN KÜP ÖDÜLLERİ 2020-23 2022.08.16
BÜRO TESCİL BELGESİ İŞLEMLERİ HK. 2024.01.02
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANININ MESLEK ODALARINI KÜÇÜMSEYEN BU TAVRINI KINIYORUZ! 2023.01.03
BASIN AÇIKLAMASI 2023.03.16
D1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİMİ 2022.09.05
HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI İÇİN MESLEKTAŞLARIMIZA ÇAĞRI 2023.02.07
MİMARLAR ODASI ÜYELİK ÖDENTİ BORÇLARINA İLİŞKİN DUYURU 2023.04.03
MİMARLIK HAFTASI'23 2023.10.23
MİMARLIK HAFTASI ETKİNLİKLERİ 2023.10.05
Mimarlık Haftası Etkinlikleri 2022.10.01
TÜYAP 7. SAMSUN İNŞAAT FUARI 2023 2023.05.04
ZAMAN SEMPOZYUMU PROGRAMI 2023.05.15
ÇALIŞMA SAATLERİMİZ DEĞİŞTİ... 2021.06.02
ÇEVRİMİÇİ ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLIĞI EĞİTİMİ 2021.05.17
ÜYE FERDİ KAZA SİGORTASI 2021.03.02
İLKADIM İLÇE GARAJI BASIN AÇIKLAMASI 2021.04.12
ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİMİZ DEĞİŞTİ 2021.06.02
ŞUBEMİİZİN 17. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI 2022.01.04
ŞUBEMİZDEN SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE ZİYARET... 2021.01.15
Şubemizin 17. Dönem Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Yapıldı 2022.02.08
ATATÜRK ONUR ANITI’na yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz 2022.02.03
2022 YILI ÖDENTİLERİ ve BELGE HARÇLARI BELİRLENDİ 2021.12.22
ALO 153 BİNASI İÇİN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLDİ 2021.09.28
ATAKUM BELEDİYE BAŞKANI SN. CEMİL DEVCİ'DEN ŞUBEMİZE ZİYARET 2021.01.28
BASIN AÇIKLAMASI 2021.03.02
MİMAR SİNAN HAFTASI ETKİNLİKLERİ 2021.04.06
MİMARLAR ODASI ÜYELİK ÖDENTİ BORÇLARINA İLİŞKİN DUYURU 2021.06.18
MİMARLAR ODASI BASIN BİLDİRİSİ: Daha Yaşanabilir, Adil ve Çocuk Dostu Bir Dünya için 23 Nisan’da 23 Madde 2021.04.22
MESLEKİ DENETİM BROŞÜRÜ GÜNCELLENMİŞ ŞEKİLDE YENİDEN YAYIMLANDI 2021.07.14
OMÜ DEKANINDAN ŞUBEMİZE ZİYARET 2021.03.10
OMÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ ZİYARETİ 2021.01.28
ONLİNE (ÇEVRİMİÇİ) ENERJİ KİMLİK BELGESİ EĞİTİMLERİMİZ BAŞLADI 2021.03.05
OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK- 25-03-2021 2021.03.25
SAATHANE MEYDANI BASIN AÇIKLAMASI 2021.09.30
2021 YILI ÖDENTİLERİ VE BELGE HARÇLARI BELİRLENDİ 2020.12.18
ÇALIŞMA SAATLERİMİZ DEĞİŞTİ. 2020.12.14
ÇALIŞMA SAATLERİMİZ DEĞİŞTİ. 2020.12.14
2014 Ocak
Tüm Bültenler İçin Tıklayınız.