E-Posta Listesi
Gelişmelerden haberdar olmak için tıklayınız.
 
BASIN AÇIKLAMASI 2021.03.02

TMMOB MİMARLAR ODASI SAMSUN ŞUBESİ

BASIN AÇIKLAMASI

 01-03-2021

 BASINA VE KAMUOYUNA

 

         Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 14.12.2020 Tarih, 2. Toplantı, 21. Birleşimi, 8. Maddesinde, İlkadım İlçesi Nazım İmar Planı F36b.22b paftası, Uygulama İmar Planı F36b.22b.1c paftasının bulunduğu alanda; 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesi kapsamında “ Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” olarak belirlenmesine karar vermiştir.

    Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin bu kararı Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) komisyonumuzun 06.01.2021 tarihli toplantısında görüşülmüş, yapılacak Kentsel Dönüşüm hakkında yeterli bilgi olmadığından dolayı değerlendirme yapılamamış, Büyükşehir Belediye Başkanlığından bilgi alındıktan sonra konunun değerlendirilmesine karar verilmiştir.

         Büyükşehir Belediye Başkanı ile konu hakkında 15.01.2021 tarihinde görüşülerek belirlenen alanın neresinde nasıl bir dönüşüm ve uygulama yapılacağı, neler düşünüldüğü konusunda bilgi alınmıştır.

       Buna göre:

         Cumhuriyet Meydanın bulunduğu adada 6 adet İş Merkezinin yıkılarak Cumhuriyet Meydanının büyütülmesinin düşünüldüğü,

         Cumhuriyet Caddesi Kenarındaki (Eski Özel İdare binaları) 3 adet binanın yıkılarak ortaya çıkacak alanın meydan ve parklarla bütünleştirilmesinin öngörüldüğü.

        Site Camisinin bitişiğindeki Maliyeye ait binanın yıkılacağı, etrafının açılacağı, cami altındaki dükkanların kamusal alan olarak yeniden düzenleneceği,

         Site Camisinin Kuzeyinde Osmaniye Caddesi, Mevlevihane Caddesi ve Himayei Eftak Sokak arasında kalan üçgen şeklindeki adanın tamamının yıkılacağı,    

         Atatürk Bulvarının Kenarında Bilgisayar Firmasını bulunduğu alanın mevcut İmar haklarının iptal edilerek boşaltılacağı yönünde bilgi verilmiştir. 

 

        Alınan bilgiler doğrultusunda Mimarlar Odası Samsun Şubesi tarafından yapılan değerlendirmeleri kamuoyunun bilgisine ve dikkatine sunuyoruz.           

 

       Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı; yaklaşık olarak kuzeyde Atatürk Bulvarı, güneyde 100. Yıl Bulvarı, doğuda Osmaniye Caddesi ve Sanat Sokağı, batıda ise Kaptanağa Caddesi arasında kalan alanın belirli bölümüdür.

 Bu alan Şehrin merkezinin küçük bir bölümünü oluşturmaktadır.  Şehir merkezi üstlendiği fonksiyonlar bakımından bir bütündür. Kentsel Dönüşümde bütün olarak ele alınarak planlama ve uygulama yapılmalı. En azından Kuzeyde Atatürk Bulvarı, güneyde 100. Yıl Bulvarı, doğuda Osmaniye Caddesi, batıda ise Çifte Hamam caddesi arasında kalan bölüm beraber ele alınıp planlanmalı ve uygulama bu kapsamda yapılmalıdır.

  Böylece Şehrin kimliğinde öneme sahip Saathane Meydanı ve Subaşı Meydanı da dönüşüm ve uygulama kapsamına alınmış olacaktır.

          Cumhuriyet Meydanının bulunduğu adada;  Bafra İş Hanı (7 kat), Güvhan İş Hanı (9 Kat), Uzunoğlu İş Merkezi (7 kat), Ortaklar İş Merkezi  (7 kat), Cumhuriyet İş Hanı ( 9 kat), Bestaş İşhanı (8 Kat) bulunmaktadır.

Cumhuriyet Meydanı yeterli büyüklükte olup, alan yüzölçümünün  büyütülmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Altı adet iş hanının yıkılması durumunda, Şehrin kültürel kimliğinde önemli yeri olan Konak Sineması ve SSK (Sosyal Sigorta) binalarının yıkılarak yapılan daha yüksek bina ortaya çıkacaktır.

Kentsel dönüşüm gündeme geldiğinde kentimizde daha acil dönüştürülmesi gereken bölgeler bulunmaktadır, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar da düşünüldüğünde yapılması düşünülen bu uygulamada kamu yararı bulunmadığı aşikârdır.

          Cumhuriyet Caddesi kenarındaki (Eski Özel İdareye ait) 3 adet binanın yıkılması kentimizin o bölgesine katkıda bulunabilir. Ancak bu binalar Kamunun elinde iken zemin katları yakın geçmişte satılmış, dolayısıyla mülkiyet el değiştirmiştir. Yıkılabilmeleri için satılan zemin katların tekrar kamulaştırılmaları gerekecektir. Bu durum ne kadar öngörüsüz ve plansız hareket edildiğini, eldeki sınırlı kaynakların verimli bir şekilde kullanılmadığına örnek teşkil etmektedir.

          Osmaniye Caddesi, Mevlevihane Caddesi ve Himayei Eftak Sokak arasında kalan üçgen şeklindeki adanın yıkılarak kaldırılması düşünülebilir, ancak kaynak kullanımı dikkate alındığında zorunluluk arz etmemektedir. Burada bulunan 3 adet 4 katlı binanın kamulaştırılması maliyet yarar ve Kentsel Dönüşümde öncelik bakımından kapsamlı bir şekilde değerlendirmelidir.

            Cumhuriyet meydanı düzenlemesi kapsamında, Site Camisi kompleksi içerisinde yer alan, Maliyeye ait binanın yıkılarak etrafının açılacağı, cami kütlesinin korunarak etrafındaki ticari alanların yıkılacağı düşüncesi titizlikle ele alınması ve değerlendirilmesi gereken bir konudur.

Samsun Diyanet Sitesi Kompleksi, Ulusal mimari yarışma  projesi ile  elde edilmiş, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamında koruma altında olan bir yapıdır. Ayrıca, henüz eser tescil edilmemiş ise de mimarlık alanında olduğu gibi birçok sanat dalında özgünlüğe sahiptir.Söz konusu yapı  ülkemizde yapılan ilk kendine özgü kabuk sistemi ile inşa edilmiş eserlerden birisi olma özelliğinide taşımaktadır.

 Bütün bu özellikleri eserin kültür varlığı olarak tescilini ve korunmasını zorunlu kılmaktadır. Bu sebepledir ki, söz konusu projeye yapılması düşünülen müdahalelerin yapının bütünlüğü ve özgünlüğünü zedeleyecek nitelikte olmamalıdır.

Oysa, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması öngörülen müdahalelerin yapının özgünlüğünü zedeleyecek nitelikler taşıdığı anlaşılmaktadır.

            Yine, yapının ticari faliyetlerin yer aldığı zemin katında yapılması öngörülen  düzenleme ile caminin ticari  kattan girişi ve bağlantısı görünür hale getirilmiş olacaktır.Bu durum,  mekânın kamusallığının arttırılarak düzenlenmesi açısından olumlu bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir. Bu suretle cami ile meydanın bütünleşmesi etkili bir şekilde sağlanırken, kentlilerin mekana yaklaşımında  kolaylık sağlayacaktır.

          Kentin varoluş sürecinde payı olan ve kentin tariflenmesinin önemli aktörlerinden biri olan binaları salt yapısal elemanlar olarak görmemek gerekir ki, yapılar kentin tarih süreci içerisindeki izleridir.

         Bu sebeple,  yıkılması planlanan yapıların kent belleğindeki yerinin ve kentin geçmişi ile kurulacak bağlara vereceği katkıların analizi yapılmadan ve değerlendirilmeden yıkılması, geçmiş yıllarda olduğu gibi kent belleğinde önemli yeri olan yapıların acele bir şekilde yıkılmasına benzer bir yaklaşım olacaktır.

          Bu bağlamda, günümüzde özgün ve tarihi değeri olan yapılarla ilgili yıkım kararlarının verilmesi, geçmişin hatalarının tekrarlanması anlamına gelecektir.  

 

      

 

 

 

  Diğer taraftan, Kentsel Dönüşüm ve Proje alanı belirlenirken mülk sahiplerinin ve kamunun görüşünün alınmamış olması planlamanın amacına ulaşmasını zorlaştıran önemli bir eksikliktir.

Ayrıca, fiziki ömrünü tamamlamamış yapılacak düzenleme ve tadilatlarla sosyal açıdan da iyileştirilmesi mümkün olan yapı ve projelerin yıkılıp yok edilmesi önemli bir kaynak israfı olarak değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak;

Kent bütünü ulaşım dahil birlikte değerlendirilerek dönüşümde öncelikli bölgeler belirlenmeli, öncelik sırasına göre uygulamaya geçilmelidir.

Yıkım projelerinden vazgeçilmeli, şehir açısından önemli bir kaynak israfı önlenmelidir.

Planlama; Nazım İmar Planı, Uygulama İmar Planı ve Koruma Amaçlı İmar Planı kademesine uygun olarak yapılmalı, Planlama aşamasında mülk sahiplerinin ve kamuoyunun görüşü mutlaka alınmalıdır.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.       

 

 


Diğer Haberler
 
ETKİNLİK: 2024.05.20
BASIN AÇIKLAMASI: KAMU YARARINA VE HUKUKA AYKIRI KIYI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ İPTAL EDİLDİ! 05 MAYIS 2024 2024.05.06
BASIN AÇIKLAMASI:AFET RİSKLERİNİ ARTIRAN YATIRIM VE PLANLAMA KARARLARINA SON VERİLMELİ, GÜVENSİZ VE DENETİMSİZ MADEN OCAKLARI KAPATILMALIDIR ! 14-02-2024 2024.02.14
MESLEKİ DENETİM BROŞÜRÜ 2024.04.02
TÜYAP 8. SAMSUN İNŞAAT FUARI 2024.04.30
BASIN AÇIKLAMASI 2024.02.09
17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORUMUZ YAYINLANDI. 2024.02.08
18. OLAĞAN GENEL KURUL VE SEÇİM DAVETİ 2024.02.07
MİMARLAR ODASI KURULUŞUNUN 70. YILINI KUTLUYOR 2024.01.31
BASIN AÇIKLAMASI 2023.01.30
18-22 EKİM MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI HAFTASI 2022.10.20
2023 YILI ÖDENTİLERİ ve BELGE HARÇLARI BELİRLENDİ 2022.12.21
2024 YILI ÖDENTİLERİ VE BELGE HARÇLARI BELİRLENDİ 2023.12.13
5. UIA MİMARLIK VE ÇOCUK ALTIN KÜP ÖDÜLLERİ 2020-23 2022.08.16
BÜRO TESCİL BELGESİ İŞLEMLERİ HK. 2024.01.02
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANININ MESLEK ODALARINI KÜÇÜMSEYEN BU TAVRINI KINIYORUZ! 2023.01.03
BASIN AÇIKLAMASI 2023.03.16
D1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİMİ 2022.09.05
HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI İÇİN MESLEKTAŞLARIMIZA ÇAĞRI 2023.02.07
MİMARLAR ODASI ÜYELİK ÖDENTİ BORÇLARINA İLİŞKİN DUYURU 2023.04.03
MİMARLIK HAFTASI'23 2023.10.23
MİMARLIK HAFTASI ETKİNLİKLERİ 2023.10.05
Mimarlık Haftası Etkinlikleri 2022.10.01
TÜYAP 7. SAMSUN İNŞAAT FUARI 2023 2023.05.04
ZAMAN SEMPOZYUMU PROGRAMI 2023.05.15
ÇALIŞMA SAATLERİMİZ DEĞİŞTİ... 2021.06.02
ÇEVRİMİÇİ ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLIĞI EĞİTİMİ 2021.05.17
ÜYE FERDİ KAZA SİGORTASI 2021.03.02
İLKADIM İLÇE GARAJI BASIN AÇIKLAMASI 2021.04.12
ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİMİZ DEĞİŞTİ 2021.06.02
ŞUBEMİİZİN 17. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI 2022.01.04
ŞUBEMİZDEN SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE ZİYARET... 2021.01.15
Şubemizin 17. Dönem Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Yapıldı 2022.02.08
ATATÜRK ONUR ANITI’na yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz 2022.02.03
2022 YILI ÖDENTİLERİ ve BELGE HARÇLARI BELİRLENDİ 2021.12.22
ALO 153 BİNASI İÇİN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLDİ 2021.09.28
ATAKUM BELEDİYE BAŞKANI SN. CEMİL DEVCİ'DEN ŞUBEMİZE ZİYARET 2021.01.28
BASIN AÇIKLAMASI 2021.03.02
MİMAR SİNAN HAFTASI ETKİNLİKLERİ 2021.04.06
MİMARLAR ODASI ÜYELİK ÖDENTİ BORÇLARINA İLİŞKİN DUYURU 2021.06.18
MİMARLAR ODASI BASIN BİLDİRİSİ: Daha Yaşanabilir, Adil ve Çocuk Dostu Bir Dünya için 23 Nisan’da 23 Madde 2021.04.22
MESLEKİ DENETİM BROŞÜRÜ GÜNCELLENMİŞ ŞEKİLDE YENİDEN YAYIMLANDI 2021.07.14
OMÜ DEKANINDAN ŞUBEMİZE ZİYARET 2021.03.10
OMÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ ZİYARETİ 2021.01.28
ONLİNE (ÇEVRİMİÇİ) ENERJİ KİMLİK BELGESİ EĞİTİMLERİMİZ BAŞLADI 2021.03.05
OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK- 25-03-2021 2021.03.25
SAATHANE MEYDANI BASIN AÇIKLAMASI 2021.09.30
2021 YILI ÖDENTİLERİ VE BELGE HARÇLARI BELİRLENDİ 2020.12.18
ÇALIŞMA SAATLERİMİZ DEĞİŞTİ. 2020.12.14
ÇALIŞMA SAATLERİMİZ DEĞİŞTİ. 2020.12.14
2014 Ocak
Tüm Bültenler İçin Tıklayınız.