E-Posta Listesi
Gelişmelerden haberdar olmak için tıklayınız.
 
BASIN AÇIKLAMASI 2024.02.09

BASINA VE KAMUOYUNA

 

YEREL SEÇİM SÜRECİ ve SAMSUN   ……

 

Bu gün samsun’da yerel yöneticiler aracılığı ile artan kentsel sorunlarla karşı karşıyayız. Hal böyle olunca temsili demokrasinin yetersizliği yanında, kentli ve mahalle örgütlenmelerinin artmasının ve katılımcılığın bir ilke olarak geliştirilmesinin gerekli  olduğu anlaşılmaktadır…

 

31 mart 2024 yerel yönetim seçimleri; siyasal rejimin farklılaştığı, ağır ekonomik krizle birlikte toplumsal ve sosyal krizin yaşandığı bir dönemde gerçekleştirilecektir.

 

Yerel yönetimlerin, uygulanan merkezi ve otoriterleşme politikaları çerçevesinde merkezi yönetim tarafından devre dışı bırakıldığı, yargı bağımsızlığının yok edildiği, ifade özgürlüğünün kısıtlandığı, üniversitelerin bilimsel özerkliğinin ortadan kaldırıldığı, toplumsal muhalefete ve meslek kuruluşlarına baskıların arttığı bu dönemde; ekonomik kriz yaşam koşullarını her alanda daha da ağırlaştırmıştır.

 

Son yıllarda yerel yönetim politikalarında, kamu yararı yerine kentsel rantı öne çıkaran anlayışlar  egemen olmuş,  siyasi iktidar var olan kentsel düzen içinde etkili sermaye gurupları ile işbirliği yoluna giderek tüm kentsel ve kırsal alanlarda yapılaşmanın önünü açacak yasal düzenlemeler yapmıştır;

 

merkezi yönetim, rant odaklı kentsel dönüşüm projeleri ile; ağırlıklı olarak alt gelir gruplarının yaşadığı kent topraklarına el atarak, bu alanları  planlama ilkelerine aykırı imar hak ve ayrıcalıkları ile donatarak yeniden yapılaşmaya açmıştır.

önemli bir kısmı kentin merkezinde olan eskimiş yerleşim  bölgeleri, spor kompleksleri ve sanayi alanları; çeşitli yol ve yöntemler kullanılarak emlak rantı sağlanmasının kaynağı olarak değerlendirilmiştir.

 

 Diğer taraftan,

 

Büyük bölümü kentsel yerleşimlere uzak olan ve kentsel yerleşimlerden farklı, kırsal alanlara özgü sorunlar taşıyan kırsal yerleşimler; hizmet götürülmesinin şehre göre daha pahalı ve zor olması nedeniyle belediye hizmetlerinden yeterli  payı alamamışlardır. Mahalleye dönüştürülmüş köyler de ; köylüler köyün ortak mallarını ve meralarını kaybetmişlerdir.

 

Kentler ve kırsal alanlar, tabiat varlıkları, koruma alanları, ormanlar, kıyılar, milli parklar, doğal sit alanları, meralar, yaylalar; taşıdıkları doğal ve kültürel değerlerle birlikte hızla, yıkımın ve plansız yatırımların şantiyesi haline getirilmiştir.

Yine, kentimiz afetlere karşı hazırlanmamış, Bakanlık ve TOKİ tarafından yürütülen dönüşüm amaçlı proje ve uygulamalar; bilimsel şehircilik ve planlama ilkelerine uygun yapılmadığı  için kamu yararına aykırı rant amaçlı uygulamaların önü  açılmıştır.

 

En önemlisi;

 

Oy kazanmak amacı ile “İmar Barışı” adı altında çıkarılan “İmar Affı” yasasıyla yurttaşların can ve mal güvenliği tehlikeye atılmış ve kaçak yapılaşma yeniden teşvik edilmiş, depremlerde büyük can kayıplarına neden olunmasının önü açılmıştır.

 

Yapılı çevrenin sağlıklı ve kamu yararını gözeten politikalar çerçevesinde üretilmesi, korunması ve kullanılması; yerel yönetimlerin, meslek mensuplarının, meslek kuruluşlarının ve ilgili tüm kesimlerin ortak sorumluluğudur.

 

Yerel yönetimlerin, katılımcılığı benimseyen, temel kentsel sorunların şehrin tüm katmanlarının mutabakatı ile çözüleceğine inanan, şeffaf, hesap vermeye ve demokratik denetime açık, gücünü halktan alan, insan haklarına ve evrensel demokrasi ilkelerine saygılı bir anlayışın  benimsenmesi ile başarılı olmaları mümkündür…

 

Yerel yönetimlerde mimar istihdamının artırılması ve teknik konularda uzmanlık alanı mensuplarıyla çalışılması bir gerekliliktir.

 

Yolsuzlukların nedenlerinin ortadan kaldırılmasının  esas çözüm olduğu, bu süreçte çoğunlukla yerel rantın paylaşımı bazlı oluşan  yolsuzluk olaylarının, belediyelerce hukuka ve kamu yararına uygun ve ödün vermeyen davranışlarla önlenebileceğinden, günlük politik kaygı ve tavırların bu süreçlerde yeri olmaması zorunludur.

 

Kentimizde bilime ve hukuka aykırı, yöre sakinlerinin taleplerini göz ardı eden, toplumla paylaşılmadan ve gerekli mutabakatlar aranmadan, belli kesimlerin çıkarları doğrultusunda gerçekleştirilen iş ve eylemler kente karşı işlenen imar suçları olarak nitelendirilmelidir…

 

Süreçlerde;  “yağma ve otoriter” anlayışından yana olanların teşhir, “demokratikleşme ve sağlıklı bir kentleşme” anlayışından yana olanların ise teşvik edilmesi gerekmektedir.

 

Kentin üretici niteliğinin öne çıkarılarak şehrimizin kimlikli ve yaşanabilir bir hale kavuşması, yerel yönetimin bu temel anlayışa uygun bir şekilde organize olması  ve demokratikleşmesi ile mümkün görülmektedir.

 

MİMARLAR ODASI SAMSUN ŞUBEMİZ,

 

Bu öngörüler dahilinde, kent topraklarının kamusal ihtiyaçlara uygun ve kentliler yararına planlanması ve kullanılması gerektiğini önemle ifade etmektedir. 

 

Diğer  taraftan, açıklamalarında Büyükşehir Belediye yetkilileri,

 

“Toprağı, suyu, çevreyi korumanın ne kadar değerli olduğunu biliyoruz…”

İfadesi yanında,

 

19 mayıs ilçesine sahilden yol yapılması ile kıyıların ve tabiat alanlarının tahrip edilmesi,

Akıllı şehir projesi kapsamında düzenlenen kavşaklarda trafik yoğunluğunun artması ve karmaşıklık yaşanması,

minübüs garajının Kültür parkın ortadan kaldırılarak yerine yapılması,

Kurupelit marinanın doldurulmasına esas proje hazırlatılması ile  bölgenin doğal yapısının bozulması ve yöre sakinlerin mağdur edilmesi ,

Yalı kafenin bulunduğu yeşil alanda restoran ve kütüphane kompleksi inşa edilerek yoğun bir yapılaşma yaratılması,

Şehrin önemli bölgelerinde yarışma projelerine göre  inşa edilmiş yapı komplekslerinin yıkılması,

gibi  proje ve uygulamaların,  pek çok sakıncaları ve planlama esaslarına aykırılıkları bulunmasına rağmen olumlu projeler olarak sunarak, 

 

“ Ya takdir edecekler ya da bu şehri terk edecekler…”

ifadesini kullanarak,  kentlileri ayrıştırmak niyetlerini açıkça ortaya koymaktadırlar…

 

 Bu bağlamda MİMARLAR ODASI SAMSUN ŞUBESİ,

 

Yapılan yasa dışı, toplum yararına aykırı uygulamaları…

Kızılırmak deltası kuş cennetinde koruma statülerinin değişitirilmesi ile yapılaşmanın teşvik edildiğini,

Alo 153 ve minubüs garajının kıyı yasası ve yönetmeliği kapsamındaki alanlara inşa edilerek  rekreasyon ve yeşil alanlarının yok edildiğini,

OMÜ KYK yurtları proje alanının tapu kayıtlarında orman olan alanda yer aldığı halde her hangi bir girişimde bululmadığını, yaptırım uygulanmadığını,

Site cami kompleksinin özgün niteliğinin dikkate alınmadığını tescili ile ilgili girişimlerin kabul görmediğini, kompleksin bir kısmının yıkıma başlanıldığını,

Samsun Büyükşehir belediye başkanlığınca cumhuriyet meydanı kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak belirlenmesinin yasanın amacına uygun olmadığını,

Saathane meydanında 3 yıl kazı yapılarak, 3 kültür katmanı tesbit edilmesine karşın, arkeolojik ve kentel sit alanının önemli bir kısmı örtüldüğünü. Saathane de tarihi çevrenin korunması ve rehabilite edilmesi yerine bir yıkım projesi uygulandığını, koruma anlayışından uzak bir yapılanma öngörüldüğünü,

Kentsel tasfiyenin söz konusu olduğunu duyurmuş, gerekli yasal girişimlerde bulunmuştur…

 

Yine,  MİMARLAR ODASI SAMSUN ŞUBEMİZCE açılan davalar sonucu…

 

Kurupeli’den kuş cennetine yapılan sahil yolu projesi kıyı yasasına aykırı bulunmuş,

Atakum Mimar Sinan da bir alışveriş merkezinin yapı ruhsatı iptal edilmiş…

Minübüs terminalinin yapılması işinin yapı ruhsatında hukuka uygunluk bulunmadığına ,

Alo 153 bina yapılması işinde yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş…

Fenerde yüksek katlı otel binasının kıyı yasasına planlama kararlarına hukuka aykırı inşa edildiği tespit edilmiştir.

Mimarlar odası samsun şubemiz;

Kentimizde açtığı planlama ve imar davaları ile kente karşı işlenen suçları belgelemekte, ancak yürütmenin ve idare hukukunun çözümsüzlükleri karşısında yanlış uygulamaların önemli bir kısmına engel olamamaktadır.

 

MİMARLAR ODASI SAMSUN ŞUBEMİZ  yeni dönemde yerel yönetimlerde,

 

Kentlilerin ortak çıkarlarını ve ihtiyaçlarını önceleyecek,

Şehrin nazım planı, ulaşım planı ve imar planlarını bilimsel ve nesnel gerçeklere uygun hazırlayacak,

Ulaşım ve otopark sorunlarını bütüncül bir anlayışla ele alıp çözecek,

Yeşil alanları çoğaltacak, yeni rekreasyon alanları yaratacak,

Heyelan ve taşkın sahalarında gerekli tedbirleri alacak,

Parsel ölçeğinde yapılacak ayrıcalıklı imar plan tadilatları ile imar rantı yaratılmasının

önüne geçecek,

Yıkım ve rant projeleri ile kısıtlı kaynakları israf etmeyecek,

Yasa ve yönetmeliklerle uyum içinde çalışacak,

 

Anlayışların görev almasını önemsemektedir….

 

Kent yönetiminde bilgiye dayalı çağdaş yöntem ve araçları kullanan, şehrin boyutları ile uyumlu, katılımcı, şeffaf, mutabakat arayan bir anlayışı benimseyen ve de katılımı, yetkilerin kullanımında  önemli bir faktör olarak gören yerel yönetimler  Samsun’ un çağdaş yüzü olacaktır…

 

Kamuoyuna saygılarımızla…

MİMARLAR ODASI

S a m s u n  Ş u b e s i 

 

 

 

 

 

 

 


Diğer Haberler
 
ETKİNLİK: 2024.05.20
BASIN AÇIKLAMASI: KAMU YARARINA VE HUKUKA AYKIRI KIYI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ İPTAL EDİLDİ! 05 MAYIS 2024 2024.05.06
BASIN AÇIKLAMASI:AFET RİSKLERİNİ ARTIRAN YATIRIM VE PLANLAMA KARARLARINA SON VERİLMELİ, GÜVENSİZ VE DENETİMSİZ MADEN OCAKLARI KAPATILMALIDIR ! 14-02-2024 2024.02.14
MESLEKİ DENETİM BROŞÜRÜ 2024.04.02
TÜYAP 8. SAMSUN İNŞAAT FUARI 2024.04.30
BASIN AÇIKLAMASI 2024.02.09
17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORUMUZ YAYINLANDI. 2024.02.08
18. OLAĞAN GENEL KURUL VE SEÇİM DAVETİ 2024.02.07
MİMARLAR ODASI KURULUŞUNUN 70. YILINI KUTLUYOR 2024.01.31
BASIN AÇIKLAMASI 2023.01.30
18-22 EKİM MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI HAFTASI 2022.10.20
2023 YILI ÖDENTİLERİ ve BELGE HARÇLARI BELİRLENDİ 2022.12.21
2024 YILI ÖDENTİLERİ VE BELGE HARÇLARI BELİRLENDİ 2023.12.13
5. UIA MİMARLIK VE ÇOCUK ALTIN KÜP ÖDÜLLERİ 2020-23 2022.08.16
BÜRO TESCİL BELGESİ İŞLEMLERİ HK. 2024.01.02
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANININ MESLEK ODALARINI KÜÇÜMSEYEN BU TAVRINI KINIYORUZ! 2023.01.03
BASIN AÇIKLAMASI 2023.03.16
D1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİMİ 2022.09.05
HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI İÇİN MESLEKTAŞLARIMIZA ÇAĞRI 2023.02.07
MİMARLAR ODASI ÜYELİK ÖDENTİ BORÇLARINA İLİŞKİN DUYURU 2023.04.03
MİMARLIK HAFTASI'23 2023.10.23
MİMARLIK HAFTASI ETKİNLİKLERİ 2023.10.05
Mimarlık Haftası Etkinlikleri 2022.10.01
TÜYAP 7. SAMSUN İNŞAAT FUARI 2023 2023.05.04
ZAMAN SEMPOZYUMU PROGRAMI 2023.05.15
ÇALIŞMA SAATLERİMİZ DEĞİŞTİ... 2021.06.02
ÇEVRİMİÇİ ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLIĞI EĞİTİMİ 2021.05.17
ÜYE FERDİ KAZA SİGORTASI 2021.03.02
İLKADIM İLÇE GARAJI BASIN AÇIKLAMASI 2021.04.12
ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİMİZ DEĞİŞTİ 2021.06.02
ŞUBEMİİZİN 17. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI 2022.01.04
ŞUBEMİZDEN SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE ZİYARET... 2021.01.15
Şubemizin 17. Dönem Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Yapıldı 2022.02.08
ATATÜRK ONUR ANITI’na yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz 2022.02.03
2022 YILI ÖDENTİLERİ ve BELGE HARÇLARI BELİRLENDİ 2021.12.22
ALO 153 BİNASI İÇİN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLDİ 2021.09.28
ATAKUM BELEDİYE BAŞKANI SN. CEMİL DEVCİ'DEN ŞUBEMİZE ZİYARET 2021.01.28
BASIN AÇIKLAMASI 2021.03.02
MİMAR SİNAN HAFTASI ETKİNLİKLERİ 2021.04.06
MİMARLAR ODASI ÜYELİK ÖDENTİ BORÇLARINA İLİŞKİN DUYURU 2021.06.18
MİMARLAR ODASI BASIN BİLDİRİSİ: Daha Yaşanabilir, Adil ve Çocuk Dostu Bir Dünya için 23 Nisan’da 23 Madde 2021.04.22
MESLEKİ DENETİM BROŞÜRÜ GÜNCELLENMİŞ ŞEKİLDE YENİDEN YAYIMLANDI 2021.07.14
OMÜ DEKANINDAN ŞUBEMİZE ZİYARET 2021.03.10
OMÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ ZİYARETİ 2021.01.28
ONLİNE (ÇEVRİMİÇİ) ENERJİ KİMLİK BELGESİ EĞİTİMLERİMİZ BAŞLADI 2021.03.05
OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK- 25-03-2021 2021.03.25
SAATHANE MEYDANI BASIN AÇIKLAMASI 2021.09.30
2021 YILI ÖDENTİLERİ VE BELGE HARÇLARI BELİRLENDİ 2020.12.18
ÇALIŞMA SAATLERİMİZ DEĞİŞTİ. 2020.12.14
ÇALIŞMA SAATLERİMİZ DEĞİŞTİ. 2020.12.14
2014 Ocak
Tüm Bültenler İçin Tıklayınız.