E-Posta Listesi
Gelimelerden haberdar olmak iin tklaynz.
 
D-1 TEMEL BNA AKUST UZMANLII ETM 2019.09.11
D-1 TEMEL BNA AKUST UZMANLII
ETM TARHLER:
 27-28-29 EYLÜL; 
 04-05-06 EKM;
 11-12-13 EKM 2019

 

Hazrlayan

: SMGM

Kurgulayan

: Çevre ve ehircilik Bakanl, Yap leri Genel Müdürlüü,
Yap Malzemeleri Daire Bakanl

Süre / Kredi

72 saat / 15 kredi

Donanm

: Eitimi düzenleyen kurum için: Beyaz tahta, projeksiyon, bilgisayar, internet balants (25 kiinin ayn anda internete balanmasna olanak salayacak kapasitede)
Katlmclar için: Eitmenler tarafndan belirtilecek  günlerde dizüstü bilgisayar getirilmelidir (kablosuz internet balantsna elverili)

Katlmc Says

En az 18, en çok 25 kii

AMAÇ
Bu Tebliin amac; 31/5/2017 tarihli ve 30082 sayl Resmî Gazete’de yaymlanan “Binalarn Gürültüye Kar Korunmas Hakknda Yönetmelik” kapsamnda bina akustik projesi düzenleyecek ve/veya ölçüm yapacak uzmanlara 12.04.2018 tarihli MHG/2018-01 sayl tebliinde belirtilen koullara uygun mimar, inaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, elektrik ve elektronik mühendisi, fizik mühendisi ve optik/akustik mühendislerine “D-1 Temel Bina Akustii” sertifikasnn verilmesidir.

 • “Çevre ve ehircilik Bakanl, Bilarn Gürültüye Kar Korunmas” sayfas için tklaynz. (Yönetmelik Klavuzu, Yetkili Kurulu ve Akustik Uzman Listesi vb. yardmc dokümanlar)
 • “Binalarn Gürültüye Kar Korunmas Yönetmelii” için tklaynz.
 • “Binalarn Gürültüye Kar Korunmas Hakknda Yönetmelikte Deiiklik Yaplmasna Dair Yönetmelik" için tklaynz.
 • “Binalarn Gürültüye Kar Korunmas Hakknda Yönetmelik Kapsamnda Düzenlenecek Sertifika Eitim Programlarna Dair Tebli” (Tebli No: MHG/2018-01) için tklaynz.  (MADDE 5 - 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Fkra)

ETM ÇER 
2.2. MMARLIK VE YAPI BLGSNE GR (çeitli örnekler üzerinde inceleme dahil) 
2.2.1. Bina, yap eleman, bileen, malzeme tanmlar
2.2.2. Mimari projelendirme aamalar
2.2.3. Mimari Detay bilgisi

2.3. MEKAN ÇNDE VE MEKANLAR ARASINDA SES YAYILMASI 
2.3.1. Sesin kapal mekanlarda yaylmas
2.3.2. Reverberasyon süresi belirlenmesi,  ve kontrolü (örnek problem çözümleri)
2.3.3. Ses yutucu malzemeler, akustik özelliklerine bal tipleri ve arlkl deerler yeri (örnek problem çözümleri)
2.3.4. Yap elemanlarndan ses iletimi, kompozit elemanlardan ses geçii (örnek problem çözümleri)

2.4. BNALARIN GÜRÜLTÜ KONTROLÜ YÖNÜNDEN TASARIMI 
2.4.1. Yerleim ölçeinde ilkeler
2.4.2. Bina ve mekan ölçeinde ilkeler ve mekan organizasyonu
2.4.3. Mekan içi yutuculuun deitirilmesi ile gürültü kontrolü (örnek problem çözümleri)
2.4.4. Yap eleman ölçeinde ilkeler
2.4.5. Mekanik ve servis ekipman ölçeinde ilkeler

2.7. STENEN SINIR DEERLERNN BELRLENMES  – YÖNETMELK TANITIMI 
2.7.1. Akustik performans snflar
2.7.2. ç gürültü snr deerleri
2.7.3. Reverberasyon snr deerleri
2.7.4. Ses yaltm snr deerlerinin hesaplama ile belirlenmesi  (örnek problem çözümlü)
2.7.5. Mekanik ve servis ekipmanlar gürültüsü snr deerleri

2.8. MEVCUT BNALARDA SES YALITIMI YLETRME ÇALIMALARI

2.9. AKUSTK PROJE VE RAPORLARIN HAZIRLANMASI YÖNETMELK BLGLER 
2.9.1. Akustik proje kapsam
2.9.2. Raporlama
2.9.3. Akustik uzmanlk hesaplar

SINAV

KAYIT ÇN GEREKENLER
Kayt oluturmak için ubelerinizle iletiime geçiniz.

 • Bina Akustii Uzman Kayt Formu
 • Bina Akustii Uzman Katlmc Bilgileri Formu
 • Lisans Diploma Fotokopisi: Kaytl bulunulan Oda tarafndan “Dosyasndaki Örneine Uygundur” ibaresi yazlmal ve kaelenmi olmaldr.  E-Devlet’ten alnan mezuniyet belgesi ile ilem yaplamaz.
 • Yüksek Lisans / Doktora Diplomas  ve Transkript (Tebli No: MHG/2018-01 Madde 5;  4. ve 5. Fkra için) Kaytl bulunulan Oda tarafndan “Dosyasndaki Örneine Uygundur” ibaresi yazlmal ve kaelenmi olmaldr. Yüksek lisans ve/ya doktora transkripti için Oda kaesi ve imzasna ihtiyaç yoktur. Ayrca E-Devlet’ten ilgili  yüksek lisans ve doktora mezuniyet belgesi alnmaldr.
 • Kaytl olduu meslek odas kart fotokopisi
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi: Önlü arkal kopyann TC kimlik numaras içermesine ve okunakl olmasna dikkat edilmelidir.
 • Çevresel Gürültü Yönetmelii Eitim Sertifikalar (Tebli No: MHG/2018-01 Madde 5; 7. Fkra için): “A-2 Tipi Mühendislik Akustii ve Saha Ölçümleri” veya “C-1 Tipi Bina Akustii” sertifikasna sahip olanlar muafiyetlerden faydalanmak için sertifikann kopyasn eitim öncesi teslim etmelidir.
 • Çalyorsa çalt kurumdan hizmet aldna dair belge
  • SGK Kayd ve Hizmet Belgesi: E-Devlet’ten alnabilen 4A ve 4B dökümünü çalt kurumdan ald yazyla birlikte teslim edilmelidir.
 • 2 Adet Vesikalk Fotoraf

SERTFKAYA HAK KAZANMA KOULLARI 

 • 72 saatlik eitimin en az 54 saatine katlm olmak (%75)
 • Eitim sonunda yaplacak snavdan 100 üzerinden en az 70 puan alm olmak

ETME KATILIM ÜCRET:
Eitime katlm için TMMOB üyesi olma art aranr.
72 saatlik eitime katlm ücreti, toplam 3150 TL’dir. ube tarafndan eitim gününden 3 gün önce mutlaka tahsil edilmi olmaldr. 

Madde 5 (3.fkra)
Madde 5 (3): Sertifika eitim programlarna uzmanlk alanlarna uygun olarak yalnzca mimar, inaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, elektrik ve elektronik mühendisi, fizik mühendisi ve optik/akustik mühendisleri katlabilirler.

Toplam Eitim Saati: 72 saat
Ücret: 3.150 TL 

Madde 5 (4. Fkra)
Madde 5 (4): Üçüncü fkrada belirtilenlerin dndaki meslek gruplarndan olup, akustik alannda tezli yüksek lisans veya doktora yapm olan kiiler de sertifika programna katlabilirler.

Toplam Eitim Saati: 72 saat
Ücret: 3.150 TL 

Madde 5 (5. Fkra)
Madde 5 (5): Akustik alannda lisans eitimi alm olanlar ile bina akustii konusunda yüksek lisans veya doktora yapm kiilerden üçüncü fkrada belirtilen meslek mensuplar, ilgili sertifika programna devam art aranmakszn  programn snavna girerek baarl olmalar durumunda D1 sertifikas alabilirler.

Programa devam art aranmaz.
Ücret: 750 TL

Madde 5 (7. Fkra)
Daha önce 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayl Resmi Gazete’de yaymlanan Çevresel Gürültünün Deerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmelii kapsamndaki sertifika programlarndan A-2 programn baaryla tamamlam olanlar ile bu maddenin üçüncü fkrasnda saylanlar programda yer alan D1:2.1 Bölümüne (sekiz saat) ; C-1 programn baaryla tamamlam olanlarn ise Ek-1’de yer alan D1:2.1, (sekiz saat) D1:2.5 (sekiz saat) ve D1:2.6 (dört saat) bölümlerine devam zorunluluu aranmaz.
Dier bölümlere devam zorunluluu vardr. Ders notu verilecektir.

Toplam Eitim Saati: 64 saat
Ücret: 2800 TL

Madde 5 (7. Fkra)
Daha önce 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayl Resmi Gazete’de yaymlanan Çevresel Gürültünün Deerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmelii kapsamndaki sertifika programlarndan A-2 programn baaryla tamamlam olanlar ile bu maddenin üçüncü fkrasnda saylanlar programda yer alan D1:2.1 Bölümüne (sekiz saat); C-1 programn baaryla tamamlam olanlarn ise Ek-1’de yer alan D1:2.1, (sekiz saat) D1:2.5 (sekiz saat) ve D1:2.6 (dört saat) bölümlerine devam zorunluluu aranmaz.
Dier bölümlere devam zorunluluu vardr.
Ders notu verilecektir.

Toplam Eitim Saati: 52 saat
Ücret: 2070 TL


ETM SONRASI SÜREÇ:

Eitimi tamamlamak için gerekli koullar salayan katlmc,

 • Çevre ehircilik Bakanl Döner Sermaye letmesi Müdürlüü’nün https://donersermaye.csb.gov.tr/ adresi üzerinden birim fiyat listesini
  “Bina Akustii Uzman Sertifika Kayt lemi Ücreti” (SIRA NO: 1037, GELR KOD: 118, 2019 YILI BRM FYAT(TL) (K.D.V. DAHL): 450 TL) kontrol etmeli,
 • https://basvuru.csb.gov.tr/ adresine tklayarak bilgilerini ve hizmet bilgilerini girmeli,
 • Katlmcnn Çevre ve ehircilik Bakanl’na online olarak yapaca referans numaral bavuru ile Bakanln yönlendirdii bankaya giderek ödeme yapmaldr. Alnan fi ve/ya fatura eitim alnan ubeye, snav notu açklandktan sonra teslim edilmelidir. Ödeme yaplan kurumdan fatura/fi almnn unutulmamas gerektii eitim katlmcsna hatrlatlmaldr.

Katlmc evraklarn tam ve eksiksiz bir ekilde eitim ald ubeye teslim ettikten sonra “uzman” olarak Çevre ve ehircilik Bakanl’na bildirilebilecektir.


Dier Haberler
 
15. DNEM ALIMA RAPORU 2020.01.22
16 OLAAN GENEL KURUL 2020.01.07
2020 YILI DENTLER ve BELGE HARLARI BELRLEND 2019.12.11
MEKAN SEMPOZYUMU PROGRAMI 2019.12.06
MEKAN SEMPOZUMU VE AILI KONSER DAVET 2019.12.06
BLRKLK SEMPOZYUMU 2019.12.02
KEPEZ BELEDYES TURGUT CANSEVER ULUSLARARASI MMARLIK DLLER 2020 2019.11.19
YAPI DENETM SEMPOZYUMU 2019.11.13
TMMOB 6. KADIN KURULTAYI 2019.11.13
MEKAN SEMPOZYUMU TAKVM HK. 2019.11.11
KURTULU ORATORYOSU 2019.10.22
SAMSUN MMARLIK VE TASARIM BULUMASI 2019.10.21
BENM MASALIM KRENDEN ODAMIZA ZYARET 2019.10.08
MEKAN SEMPOZYUMU ARI METN 2019.10.07
19 MAYISIN 100 YILLIK ZLERݔ Mimarlk ve Kent Sempozyumu 2019.05.15
19 MAYISIN 100 YILLIK ZLERݔ MMARLIK VE KENT SEMPOZYUMU GEREKLETRLD 2019.05.23
ener zler ocuk ve Mimarlk Resim Yarmas-XIII : Kent Sakinleri 2019.01.28
SALIPAZARI-TERME BLGEMZDE YAANAN SEL FELAKETNE DAR RAPOR 2019.08.26
100. YIL KONUMALARI 2019.04.24
100. YIL KONUMALARI -2 2019.04.29
17 MAYIS ETKNLK PROGRAMI 2019.05.15
19 MAYIS ATATRK' ANMA GENLK VE SPOR BAYRAMI 2019.05.22
2019 MMAR SNAN'I ANMA VE PLAKET TREN 2019.04.10
5. ULUSAL MMAR KORUMA PROJE VE UYGULAMALARI SEMPOZYUMU CEMAL SAM YILMAZTRK ANISINA STANBUL'DA GEREKLETRLYOR 2019.07.05
BASIN AIKLAMASI 2019.05.08
D-1 TEMEL BNA AKUST UZMANLII ETM 2019.09.11
KARADENZDE UYGULANAN BLM VE AKILDII POLTKALARIN SEBEP OLDUU KAYIPLAR ARTARAK DEVAM ETMEKTEDR! 2019.06.21
MMARLAR ODASI 2019 YEREL YNETMLER RAPORU YAYIMLANDI 2019.03.01
PLANLI ALANLAR MAR YNETMEL HAKKINDA BASIN AIKLAMASI 2019.07.17
RESM SERGSNE DAVET 2019.05.22
SAMSUN 5. NAAT FUARI 2019.03.28
TRKYE MMARLIK POLTKASINI HAYATA GERYORUZ ! 2019.02.21
TENEKEDEN MMARLIK ZERNE SYLE 2019.02.22
TMMOB BASIN AIKLAMASI - YKSEK SEM KURULU'NUN HUKUK DII KARARINI KINIYORUZ 2019.05.08
TS 8737 YAPI RUHSATI STANDARDININ YRTMES DURDURULDU 2019.06.21
19 EYLL TMMOB MHENDS, MMAR VE EHR PLANCILARI DAYANIMA GNN KUTLUYORUZ 2018.09.19
4. ULUSAL YAPI KONGRES 6-8 ARALIK 2018 2018.05.30
BASIN AIKLAMASI; MELLF MZALARININ YAPI RUHSATLARINDAN KALDIRILMASI... 2018.06.06
BELEDYELERCE MMAR VE MHENDSLERE YAPILAN MELLF KAYDI VE KAYIT CRET ALINMASI LEMLER HUKUKA AYKIRIDIR! 2018.05.23
DNYA MMARLIK GN BASIN AIKLAMASI 2018.10.01
MMAR SNANI SAYGI LE ANIYORUZ 2018.04.09
MMARLIK RENCLER YAZ KAMPI 2018.05.23
MMARLIK DERGSNN 402. SAYISI IKTI 2018.07.17
SAHL YOLU BASIN AIKLAMASI 2018.05.25
SAMEP BASIN AIKLAMASI - NKLEER MACERAYA HAYIR! 2018.04.03
Samsun Bykehir Belediye Bakanlna Seilen Sn Zihni AHN'e Hayrl Olsun Ziyaretinde Bulunduk. 2018.05.15
SAMSUN BAROSU UBEMZ ZYARET ETT 2018.03.30
TEMSLCLK YNETM KURULLARI LE TOPLANTI 2018.06.19
TMMOB Mimarlar Odas stanbul Bykkent ubesi 2019 Yl Ajandas Fotoraf Yarmas 2018.07.11
4. SAMSUN NAAT FUARI 2018 2018.03.21
2014 Ocak
Tm Bltenler in Tklaynz.