E-Posta Listesi
Gelişmelerden haberdar olmak için tıklayınız.
 
MEKAN SEMPOZYUMU ÇAĞRI METNİ 2019.10.07

MEKÂN Sempozyumu

Günümüzde mekân, sıkça referans verilen ve literatürde ağırlık kazanan bir kavram olarak öne çıkmaya ve geniş bir disiplinlerarası perspektifle ele alınmaya başlamıştır. Özellikle; mimarlar, kent bilimciler, coğrafyacılar, sosyologlar, siyaset bilimciler, felsefeciler, ekonomistler, sinemacılar ve benzer alanlarda çalışma yapanlar, kendilerine özgü bakış açıları çerçevesinde mekân üzerine düşünmeye ve üretmeye yönelmişlerdir.

Hannah Arendt (publicity) ve Jürgen Habermas (Öffentlichkeit) nasıl ki kamunun geleneksel anlamını genişleterek kamuya ilişkin yeni bir kavram türetmişlerse, Henri Lefebvre de (l’escape) mekân için bir benzerini yapmıştır. Böylece mekân ve yer, artık eş anlamlı terimler olmaktan çıkmıştır. Mekân, artık salt belirlenen değil, aynı zamanda belirleyendir de. Lefebvre ile birlikte yer anlam kazanmış, mekâna evrilmiştir. Bir bakıma her iki kavram yapısökümüne uğramıştır.

Dolayısıyla mekân olgusu, günden güne geniş bir akademik yelpaze içerisinde tartışılmakta ve farklı yön ve yöntemler ışığında çok boyutlu bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Bu bağlamda mekânı yerleşik bir yaklaşımla anla(t)mak yerine; felsefi, politik, mimari ve sinematik perspektiflerden hareketle mekân üzerine düşünmeyi ve tartışmayı amaçlayan bir sempozyum yapılması fikri ortaya çıkmıştır.

Söz konusu sempozyumda, felsefe, politika, mimarlık ve sinema disiplinleri üzerinden mekân hakkında düşünenlerin sunacağı bildirilerin yanı sıra; Kaan H. Ökten | felsefe, Filiz Zabcı | politika, Neşe Gurallar | mimarlık ve Serdar Öztürk | sinema, davetli konuşmacılar olarak dörtlü bir panelde konuşma yapacaklardır. Ayrıca sempozyum açılış oturumunda Mehmet Ali Kılıçbay, “Değişen Kamusallığı Anlamak” başlıklı bir konferans verecektir.

Dört farklı disiplin üzerinden mekân okuması yapan düşünürleri, araştırmacıları bir araya getirmeyi ve bu çerçevede mekânın nasıl algılandığını ve/veya yorumlandığını anlamayı amaçlayan bu Sempozyum’da sunulacak bildiriler, Düzenleme Kurulu’nun değerlendirmesinin ardından kitaplaştırılarak yayımlanacaktır.

Bu amaçla, aşağıda konu başlıklarını verdiğimiz alanlarda ya da mekân olgusuyla felsefe, politika, mimari ve sinema açısından kesişen özgün bildiri konularında özet gönderilmesi beklenmektedir.

12 – 14 Aralık 2019 tarihleri arasında Mimarlar Odası Samsun Şubesi ev sahipliği ve işbirliği ile gerçekleştirilecek olan Mekân Sempozyumu’nun, mekâna dair farklı bakış açılarının kesişimine imkân sağlaması umuduyla.

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

Doç. Dr. Evren Haspolat (Ordu Üniversitesi)

Doç. Dr. Hakan Sağlam (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Doç. Dr. Deniz Yıldırım (Ordu Üniversitesi)

Dr. Saim C. Beritan (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Meltem Ak (Mimarlar Odası Samsun Şubesi)

Nesrin Gülmen (Mimarlar Odası Samsun Şubesi)

İshak Memişoğlu (Mimarlar Odası Samsun Şubesi)

İlker Şahinoğlu (Ordu Üniversitesi)

Zeynep Arslan Taç (Marmara Üniversitesi)

 

SEMPOZYUM ÖĞRENCİ KOMİTESİ

İbrahim Emin Bayrak (Giresun Üniversitesi)

Çağla Eksi (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Elif Rüzgar (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Yasemin Selçuk (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Ozan Yiğit (Seville Üniversitesi)

 

SEMPOZYUM BİLİM KURULU

Prof. Dr. Şükrü Aslan (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Prof. Dr. Esin Boyacıoğlu (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Aytekin Can (Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. T. Nur Çağlar (TOBB Üniversitesi)

Prof. Dr. Nilgün Çelebi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Prof. Dr. Yeşeren Eliçin (Galatasaray Üniversitesi)

Prof. Dr. Nüket Elpeze Ergeç (Çukurova Üniversitesi)

Prof. Dr. Gülden Erkut (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Neşe Gurallar (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Lale Kabadayı (Ege Üniversitesi)

Prof. Dr. Serap Kayasü (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. H. Hale Künüçen (Başkent Üniversitesi)

Prof. Dr. Derya Oktay (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. Kaan H. Ökten (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Prof. Dr. Serdar Öztürk (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Prof. Dr. Güven Arif Sargın (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Ayşen Savaş (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Zeynep Uludağ (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Murat Cemal Yalçıntan (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Prof. Dr. Sibel Yardımcı (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Yetiş (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Filiz Zabcı (Ankara Üniversitesi)

Doç. Dr. Adnan Aksu (Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Aydan Özsoy (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Doç. Dr. Efe Baştürk (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)

Doç. Dr. Olgu Çalışkan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Betül Duman (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Özge Ejder (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Doç. Dr. Begüm Özden Fırat (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Doç. Dr. Kurtul Gülenç (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Doç. Dr. Senem Kurtar (Ankara Üniversitesi)

Doç. Dr. Cenk Saraçoğlu (Ankara Üniversitesi)

Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin (Atılım Üniversitesi)

Doç. Dr. Dilek Tunalı (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Dr. Sarper Bütev (Kastamonu Üniversitesi)

Dr. Burak Büyükcivelek (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Dr. Çağdaş Emrah Çağlıyan (Başkent Üniversitesi)

Dr. Aydın Çam (Çukurova Üniversitesi)

Dr. Yavuz Çobanoğlu (Munzur Üniversitesi)

Dr. Mehmet Erman Erol (Cambridge Üniversitesi)

Dr. A. Şükrü Künüçen (Başkent Üniversitesi)

Dr. Melis Oğuz (Beykent Üniversitesi)

Dr. Saadet Tuğçe Tezer (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Dr. Umut Ulukan (Ordu Üniversitesi)

Dr. Tolga Yıldız (İstanbul Üniversitesi)

Dr. Besim Can Zırh (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

KONU BAŞLIKLARI


Özel Mekân-Kamusal Mekân

Mekânın Coğrafi Ölçeklendirilmesi

Bir İnşa Alanı Olarak Mekân

Mekânsallık ve Mekân

Yerel, Ulusal ve Uluslararası Mekân

Yerlilik - Yersizlik ve Mekân Olgusu

Mekân ve Mahremiyet

Mekânın Dönüşümü

Mekânın Politik İnşası

Mekân ve İktidarın Dağılımı/Kullanımı

Toplumsal Sınıflar ve Mekânlar

Mekân ve Politik Temsiller

Mekân ve Sosyal Kimlikler

Mekân ve Toplumsal Cinsiyet

Hegemonik Mekânlar

Mekân ve Jeopolitik

Kamu Yararı ve Mekân

Yerlilik, Yabancılık Kesişiminde Mekân

Mekân ve Adalet

Mekân ve Hukuk

Kamusal İnsanlar-Kamusal Mekânlar

Felsefede Mekân Olgusu

Sosyo-mekânsal Diyalektik

Akışlar Uzamı

Mekânlar ve Zamanlar

Mekânsal Çelişkiler

Modernite / Postmodernite ve Mekân

Muhafazakârlık ve Mekân

Özgürlük / Tutsaklık ve Mekân

Mekânsal Üretim Biçimleri

Küreselleşme ve Mekân

Kültür ve Mekân

Mekânın Ontolojisi

Mekânsal Hareketlilik

Söylem ve Mekân

Sinemada Mekân Algısı/Kurgusu

Mekân ve Mülkiyet

Mekân ve Tasarım

Mekânın Poetikası

Mekân ve Boşluk

Mekân ve Direnişler

Mekân ve Müşterekler

Mekân ve Kentsel Dönüşüm

Mekân ve Çevre / Doğa


 

SEMPOZYUM TAKVİMİ

Özet Gönderim Son Tarihi: 18 Ekim 2019 / Cuma

Hakem Değerlendirme Raporları İçin Son Tarih: 08 Kasım 2019 / Cuma

Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlan Tarihi: 11 Kasım 2019 / Pazartesi

Sempozyum Programının İlan Tarihi: 15 Kasım 2019 / Cuma

Bildiri Tam Metin Gönderim Tarihi: 31 Ocak 2020 / Cuma

(Not: Kabul edilen bildirilerin tam metninin; sempozyumdaki tartışmalar, görüş ve önerilerle zenginleştirildikten sonra gönderilmesi beklenmektedir. Gönderilen tam metin bildiriler arasından Düzenleme Kurulu üyelerimizden Doç. Dr. Evren Haspolat, Doç. Dr. Hakan Sağlam, Doç. Dr. Deniz Yıldırım ve Dr. Saim C. Beritan’ın ortak editörlüğünde seçilecek makaleler, bir kitap olarak basılacaktır)

SEMPOZYUMUN YERİ

 

Mimarlar Odası Samsun Şubesi

Adres: İstasyon Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:109 İlkadım / SAMSUN

Tel: 0362 231 15 70 - 231 27 80

 

SEMPOZYUM İLETİŞİM ADRESİ (E-POSTA): mo.mekansempozyumu@gmail.com

 

SEMPOZYUM SEKRETERYASI

Ömür Ceylan (Mimarlar Odası Samsun Şubesi)

Burcu Ergün (Mimarlar Odası Samsun Şubesi)

 

BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI

Bildiri özeti metni, Türkçe olarak en çok 300 sözcükten oluşmalı ve içerik olarak bildirinin konusunu, tezini ve yöntemini kapsamalıdır. Ayrıca, 5 anahtar kelimeye özet metin altında yer verilmelidir.

Bildiri özetlerinde başlık, yazar adları, özet metni ve anahtar kelimeler Times New Roman 12 ve 1,5 paragraf aralığı ile, yazarlara ilişkin bilgiler Times New Roman 10 ve 1 paragraf aralığı ile, başlık ve yazar adları sayfada ortalanmış, özet metni ve anahtar kelimeler her iki tarafa yaslanmış olmalıdır.  Bildiri özet metinleri, 18 Ekim 2019 / Cuma akşamına kadar mo.mekansempozyumu@gmail.com adresine gönderilmelidir.

 

 

 

 

 

 (Bildiri Şablonu)

ÖZET BAŞLIĞI

(TIMES NEW ROMAN 12 PUNTO, KOYU, BÜYÜK HARFLERLE, ORTALANMIŞ)

Yazarın Adı SOYADI[1]

ÖZET

Bildiri özeti metni (en çok 300 sözcükten oluşmalı ve içerik olarak bildirinin konusunu, tezini ve yöntemini kapsamalıdır).

Anahtar Kelimeler: 5 anahtar kelime

 

 [1] Yazarın ünvanı, bağlı olduğu kurum, adres, e-posta (Times New Roman 10, İki yana yaslı)

 


Diğer Haberler
 
D1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİMİ 2020.10.23
ATAKUM BELEDİYESİNDEN ŞUBEMİZE ZİYARET 2020.10.07
İNDİRİM PROTOKOLÜ İMZALANDI 2020.10.01
Mimarlar Odası Samsun Şubesinde görev değişimi 2020.09.29
ÇALIŞMA SAATLERİMİZ DEĞİŞTİR. 2020.08.18
ÖNEMLİ DUYURU - ÇALIŞMA SAATLERİ 2020.08.05
SAMSUN İKK'DAN BASIN AÇIKLAMASI 2020.06.24
ŞUBE HİZMET BİNAMIZIN BİTİŞİĞİNDEKİ METRUK BİNADA ÇIKAN YANGIN HAKKINDA BASIN AÇIKLAMAMIZ 2020.06.17
ÇARŞAMBA BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ İÇİN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLDİ 2020.03.27
OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE DEĞŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 2020.03.24
ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİMİZ HAKKINDA 2020.03.20
MİMARLIK VE KENT FİLMLERİ 2020.02.17
16. DÖNEM ŞUBE YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI YAPILDI. 2020.02.06
2020 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 2020.03.10
FİLM FESTİVALİ TAKVİMİ 2020.02.25
MEKAN SEMPOZYUMU BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 2020.03.20
DUYURU: "MEKAN SEMPOZYUMU" BİLDİRİ TAM METİN GÖNDERİM TARİHİ HK. 2020.01.31
15. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2020.01.22
16 OLAĞAN GENEL KURUL 2020.01.07
2020 YILI ÖDENTİLERİ ve BELGE HARÇLARI BELİRLENDİ 2019.12.11
BİLİRKİŞİLİK SEMPOZYUMU 2019.12.02
KEPEZ BELEDİYESİ TURGUT CANSEVER ULUSLARARASI MİMARLIK ÖDÜLLERİ 2020 2019.11.19
KURTULUŞ ORATORYOSU 2019.10.22
MEKAN SEMPOZUMU VE AÇILIŞ KONSERİ DAVETİ 2019.12.06
MEKAN SEMPOZYUMU PROGRAMI 2019.12.06
MEKAN SEMPOZYUMU TAKVİMİ HK. 2019.11.11
SAMSUN MİMARLIK VE TASARIM BULUŞMASI 2019.10.21
TMMOB 6. KADIN KURULTAYI 2019.11.13
YAPI DENETİMİ SEMPOZYUMU 2019.11.13
BENİM MASALIM KREŞİNDEN ODAMIZA ZİYARET 2019.10.08
MEKAN SEMPOZYUMU ÇAĞRI METNİ 2019.10.07
“19 MAYIS’IN 100 YILLIK İZLERİ” Mimarlık ve Kent Sempozyumu 2019.05.15
“19 MAYIS’IN 100 YILLIK İZLERİ” MİMARLIK VE KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ 2019.05.23
Şener Özler Çocuk ve Mimarlık Resim Yarışması-XIII : “Kent Sakinleri” 2019.01.28
SALIPAZARI-TERME BÖLGEMİZDE YAŞANAN SEL FELAKETİNE DAİR RAPOR 2019.08.26
100. YIL KONUŞMALARI 2019.04.24
100. YIL KONUŞMALARI -2 2019.04.29
17 MAYIS ETKİNLİK PROGRAMI 2019.05.15
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 2019.05.22
2019 MİMAR SİNAN'I ANMA VE PLAKET TÖRENİ 2019.04.10
5. ULUSAL MİMARİ KORUMA PROJE VE UYGULAMALARI SEMPOZYUMU CEMAL SAMİ YILMAZTÜRK ANISINA İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR 2019.07.05
BASIN AÇIKLAMASI 2019.05.08
D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİMİ 2019.09.11
KARADENİZ’DE UYGULANAN BİLİM VE AKILDIŞI POLİTİKALARIN SEBEP OLDUĞU KAYIPLAR ARTARAK DEVAM ETMEKTEDİR! 2019.06.21
MİMARLAR ODASI 2019 YEREL YÖNETİMLER RAPORU YAYIMLANDI 2019.03.01
PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI 2019.07.17
RESİM SERGİSİNE DAVET 2019.05.22
SAMSUN 5. İNŞAAT FUARI 2019.03.28
TÜRKİYE MİMARLIK POLİTİKASINI HAYATA GEÇİRİYORUZ ! 2019.02.21
TENEKEDEN MİMARLIK ÜZERİNE SÖYLEŞİ 2019.02.22
2014 Ocak
Tüm Bültenler İçin Tıklayınız.