E-Posta Listesi
Gelişmelerden haberdar olmak için tıklayınız.
 
SAMSUN İKK'DAN BASIN AÇIKLAMASI 2020.06.24

BASIN AÇIKLAMASI

BASINA VE KAMUOYUNA

 

16 Haziran 2020 tarihli  basında, Çarşamba Ovasının içinde bulunan, Eğercili Köyünde kurulmakta olan Biyokütle Enerji Santralinin Yatırımcı firması tarafından, Kimya Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Osman Nuri Pilgir’in  katılmış olduğu bir canlı yayında Çarşamba ovasında kurulacak Biyokütle Enerji Santrali (BES) ile ilgili verdiği bilgilerin  yanlış bilgiler olduğu, halkı aldatıp, kamuoyunu yanlış yönlendirdiği iddiası ile  Oda Başkanımız   istifaya davet edilmiştir.

 

Kimya Mühendisleri Odamız, yatırımcı firmanın iddia ettiği gibi, filtreleme kullanılmayacağını değil, şirketin bu flitrelerin söz konusu gazları  arıtacağı doğrultusundaki iddiasının  bilimsel gerçeklerle uyuşmadığını ortaya koymuş, santralin çalıştırılması durumunda oluşabilecek olumsuzlukları, anayasadan aldığı kamusal sorumluluğu gereği elde ettiği bilimsel verileri kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla  açıklamalarda bulunmuştur.

Ortaya konulan veriler bilimsel temele dayandırılarak oluşturulmak sureti ile, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuzluklara dikkat çekmeyi amaçlamıştır..

Verilen bilgiler yoruma dayalı olmayıp, BES için hazırlanmış tanıtım dosyasındaki veriler temel alınarak bilimsel kriterlerle örtüştürülerek Çevresel Etki bakımında oluşturacakları olumsuzluklar yönüyle  kamuoyu ile paylaşılmıştır.

 

Yatırımcı firma tarafından basın aracılığı ile  yapılan açıklama ile ortaya konulan , gerek TMMOB ye bağlı Kimya Mühendisleri Odamızın Anayasamızın 135. Maddesinden aldığı Kamu Kurumu Niteliğindeki Kurum kurumsal kimliğine, gerekse Kimya Mühendisleri Odası Samsun Şubesi Başkanı Osman Nuri PİLGİR’in kişisel haklarına yönelik asılsız , mesnetsiz hakarete varan ifadelerini, ayrıca Odamız tarafından kamu yararı adına yürütülen çalışmalar ile üretilen ve bilimsel temele dayanan açıklamaların, “ ideolojik ve siyasi görüşlerle kötü niyetli” nitelendirilerek algı operasyonu oluşturulması girişimini  şiddetle kınıyoruz.

 

Bu kadar ulvi ve önemli bir alanda Oda Başkanlığı yapan ve  sorumluluğunu, araştırma ve  büyük bir bilimsellik  içerisinde yürüten, mesleki yeterliliği meslektaşlarınca da kabul edilerek demokratik seçimle göreve getirilen   KMO Samsun Şube Başkanımız Osman Nuri PİLGİR ve Yönetim kurulunu istifaya davet etmekle, amacı bölge halkının doğal mirasını kirletmek, bölge kaynaklarından gelir elde etmekten başka bir şey olmayan Yatırımcı firma haddini aşmıştır.

 

KMO Samsun Şubemizin, raporları ve beyanları ile,  başından beri TMMOB yasasının verdiği yetki ve kamusal sorumlulukla hareket ederek, çevreye zarar vermeyen, doğru yerde planlanmış, tarım topraklarını koruyan bir anlayışla santralın yapımına yaklaşımını herzaman destekliyoruz.

Ayrıca Kurulmakta olan Biyokütle Enerji santrali adı altındaki Termik Santrali çevreyi hiç kirletmeyen, insan sağlığını hiç olumsuz yönde etkilemeyen bir tesismiş gibi gösterme  ve bunu ispatlamak adına bazı bilim insanlarının makalelerini veya tezlerini çarpıtarak verme çabalarını da kamuoyunun taktirine bırakıyoruz.

 

Şöyle ki;

 

Tezlerine Dayanak olarak verdikleri, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden Pınar Balcı ve Yiğit Evren’in yaptığı ‘Biyokütle Enerjisi Kırsal Kalkınmada Bir Potansiyel Olabilir Mi?’ konulu araştırma makalesi,

“Yenilenebilir enerji kaynakları, yakıtın yakılması veya yok edilmesini gerektirmeyen, dolayısıyla çevreye zarar vermeyen; güneş, rüzgâr, jeotermal, biyokütle gibi çeşitli kaynaklardır. “ cümlesinden hareketle yakmanın olmadığı biyoenerji türlerinin ele alındığı  bir makaledir. 

Dayanak olarak gösterilen Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar’a ait Yenilenebilir Enerji Kaynakları adlı diğer  makalede ise  “Bitkiler büyürken, fotosentez sırasında atmosferden aldıkları karbondioksitin (CO2) karbonunu bünyelerinde biriktirip biyokütleyi oluştururken oksijeni dışarıya veriyorlar. Bu bitkiler yakıldığında ise CO2 yeniden atmosfere veriliyor. Bu nedenle biyokütle yakılmasına "sürdürülebilir biyokütle enerjisi kullanımı" adı veriliyor.” denilmek sureti ile yine yakma işleminden bahisle ortaya çevre ve insan sağlığı için zararlı olduğunu bildiğimiz gaz çıkışından bahsetmektedir. Burada sürdürülebilir olan  yakma işleminin yapıldığı biyolojik yakıttır. Güneş, rüzgâr, jeotermal, gibi yakıtsız, yanmadan enerji üretebilen, dolayısı ile kirletme faktörü sıfır olan,  enerjiye dönüşen kaynaklar değildir.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü tarafından kabul edilen   Fahriye Enda ÇAĞAL’a ait BİYOKÜTLE ENERJİSİ POTANSİYELİNİN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Yüksek Lisans Tezinde,

“2.2.1. Doğrudan Yakma

Günümüzde biyokütleden sağlanan enerjinin %95’inden fazlası biyokütlenin doğrudan yakılması ile elde edilmektedir [5]. Yakma; biyokütle enerjisini ısı, mekanik güç veya elektriğe dönüştürmede kullanılır. Net dönüştürme verimleri %20-40 arasında değişmektedir [7]. Biyokütlenin doğrudan yakılarak enerji üretilmesi, bilinen en eski yöntem olmasına karşın, son yıllarda verimi yükseltmek amacı ile yeni yakma sistemleri geliştirilmektedir. Özellikle biyokütle ile çalışan termik santral [12] yapımında akışkan yataklı sistemler alışılagelmiş yakma sistemlerinin yerlerini almaktadır. Hemen her türlü biyokütle kaynağını doğrudan yakmak olanaklıdır. Ancak, nem oranı yükseldikçe elde edilen ısıl değer azalır.”

 

Burada da, Kimya Mühendisleri Odamızın tespitlerinde ifade ettiği gibi,  özetle, biyokütle yakıtların düşük verimi ortaya konmuş, yakma işlemi uygulanan biyokütle atıkların elektrik enerjisine dönüştürüldüğü  santraller, biyokütle ile çalışan termik santral olarak nitelendirilmiştir.

 

KTO Karatay Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı’nda Ayşe ASLANTAŞ’a ait  ,DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE BİYOKÜTLE ENERJİSİNİN KULLANIMI VE POTANSİYELİ başlığı ile kabul edilen tezde,

  •  Biyokütle kaynakları belirli bir oranda karbon içermeleri sebebiyle tamamen temiz bir enerji kaynağı değildir. Tüm biyoyakıtlar fosil yakıtlara kıyasla daha düşük oranda CO2 salınıma sebep olsalar da yanlış ve fazla miktarlarda kullanımı hava ve toprak kirliliğine sebep olur (BP, 2014: 24; Montgomery, 2014: 272-275).

 

  •  Biyoyakıtların verimleri fosil yakıtlara göre daha düşüktür. Bu durum; aynımiktarda enerji üretimi için daha fazla miktarlarda biyoyakıt kullanılmasına ve dolayısıyla karbon salınımının artarak iklim üzerinde fosil yakıtlara kıyasla daha fazla olumsuz etkilere sebep olmaktadır (Montgomery, 2014: 277).

 

Saptamalarına yer verilerek, Kimya Mühendisleri Odamızın yayınladığı görüşlerin desteklendiği görülmektedir.

Bütün bunlar biyokütle enerji seçenekleri arasında bulunan biyolojik atıkların doğrudan yakılarak  termo kimyasal işleme tabi tutulmak sureti ile    enerjiye dönüştürülmesi sürecinin bilimsel veriler doğrultusunda çevre ve insan sağlığına etki edebilecek oranlarda kirletici olduğunun altını çizmektedir.

 

İtirazımız, yerel kaynaklara dayalı enerji arzını gerçekleştiren biyokütle enerji santrallerinin ülkemizde ve kentimizde  kurulması, yaygınlaştırılmasına değildir.

 

İtirazımız, enerji üretirken, sürdürülebilir olan biyolojik kaynakların ve atıkların kullanımı ile değer yaratma esnasında, elde edilmesi sürdürülebilirlik açısından binlerce yıl süren ve çok daha önemli doğal değerimiz olan Çarşamba ovası gibi verimli tarım topraklarımızın kaybedilme tehlikesine maruz bırakılarak ısrarla bu alana kurulmasınadır.

Konunun taraflarca doğru yönü ile değerlendirilmesi, savunma adına mesnetsiz ve seviyesiz dil yerine, bilimsel verilere dayalı daha diplomatik bir dil kullanılması dileğimizdir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.      24/06/2020

 

TMMOB

Samsun İl  Koordinasyon Kurulu Sekreteri

               İshak MEMİŞOĞLU 

 

 

 

 

 


Diğer Haberler
 
ETKİNLİK: 2024.05.20
BASIN AÇIKLAMASI: KAMU YARARINA VE HUKUKA AYKIRI KIYI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ İPTAL EDİLDİ! 05 MAYIS 2024 2024.05.06
BASIN AÇIKLAMASI:AFET RİSKLERİNİ ARTIRAN YATIRIM VE PLANLAMA KARARLARINA SON VERİLMELİ, GÜVENSİZ VE DENETİMSİZ MADEN OCAKLARI KAPATILMALIDIR ! 14-02-2024 2024.02.14
MESLEKİ DENETİM BROŞÜRÜ 2024.04.02
TÜYAP 8. SAMSUN İNŞAAT FUARI 2024.04.30
BASIN AÇIKLAMASI 2024.02.09
17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORUMUZ YAYINLANDI. 2024.02.08
18. OLAĞAN GENEL KURUL VE SEÇİM DAVETİ 2024.02.07
MİMARLAR ODASI KURULUŞUNUN 70. YILINI KUTLUYOR 2024.01.31
BASIN AÇIKLAMASI 2023.01.30
18-22 EKİM MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI HAFTASI 2022.10.20
2023 YILI ÖDENTİLERİ ve BELGE HARÇLARI BELİRLENDİ 2022.12.21
2024 YILI ÖDENTİLERİ VE BELGE HARÇLARI BELİRLENDİ 2023.12.13
5. UIA MİMARLIK VE ÇOCUK ALTIN KÜP ÖDÜLLERİ 2020-23 2022.08.16
BÜRO TESCİL BELGESİ İŞLEMLERİ HK. 2024.01.02
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANININ MESLEK ODALARINI KÜÇÜMSEYEN BU TAVRINI KINIYORUZ! 2023.01.03
BASIN AÇIKLAMASI 2023.03.16
D1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİMİ 2022.09.05
HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI İÇİN MESLEKTAŞLARIMIZA ÇAĞRI 2023.02.07
MİMARLAR ODASI ÜYELİK ÖDENTİ BORÇLARINA İLİŞKİN DUYURU 2023.04.03
MİMARLIK HAFTASI'23 2023.10.23
MİMARLIK HAFTASI ETKİNLİKLERİ 2023.10.05
Mimarlık Haftası Etkinlikleri 2022.10.01
TÜYAP 7. SAMSUN İNŞAAT FUARI 2023 2023.05.04
ZAMAN SEMPOZYUMU PROGRAMI 2023.05.15
ÇALIŞMA SAATLERİMİZ DEĞİŞTİ... 2021.06.02
ÇEVRİMİÇİ ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLIĞI EĞİTİMİ 2021.05.17
ÜYE FERDİ KAZA SİGORTASI 2021.03.02
İLKADIM İLÇE GARAJI BASIN AÇIKLAMASI 2021.04.12
ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİMİZ DEĞİŞTİ 2021.06.02
ŞUBEMİİZİN 17. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI 2022.01.04
ŞUBEMİZDEN SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE ZİYARET... 2021.01.15
Şubemizin 17. Dönem Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Yapıldı 2022.02.08
ATATÜRK ONUR ANITI’na yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz 2022.02.03
2022 YILI ÖDENTİLERİ ve BELGE HARÇLARI BELİRLENDİ 2021.12.22
ALO 153 BİNASI İÇİN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLDİ 2021.09.28
ATAKUM BELEDİYE BAŞKANI SN. CEMİL DEVCİ'DEN ŞUBEMİZE ZİYARET 2021.01.28
BASIN AÇIKLAMASI 2021.03.02
MİMAR SİNAN HAFTASI ETKİNLİKLERİ 2021.04.06
MİMARLAR ODASI ÜYELİK ÖDENTİ BORÇLARINA İLİŞKİN DUYURU 2021.06.18
MİMARLAR ODASI BASIN BİLDİRİSİ: Daha Yaşanabilir, Adil ve Çocuk Dostu Bir Dünya için 23 Nisan’da 23 Madde 2021.04.22
MESLEKİ DENETİM BROŞÜRÜ GÜNCELLENMİŞ ŞEKİLDE YENİDEN YAYIMLANDI 2021.07.14
OMÜ DEKANINDAN ŞUBEMİZE ZİYARET 2021.03.10
OMÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ ZİYARETİ 2021.01.28
ONLİNE (ÇEVRİMİÇİ) ENERJİ KİMLİK BELGESİ EĞİTİMLERİMİZ BAŞLADI 2021.03.05
OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK- 25-03-2021 2021.03.25
SAATHANE MEYDANI BASIN AÇIKLAMASI 2021.09.30
2021 YILI ÖDENTİLERİ VE BELGE HARÇLARI BELİRLENDİ 2020.12.18
ÇALIŞMA SAATLERİMİZ DEĞİŞTİ. 2020.12.14
ÇALIŞMA SAATLERİMİZ DEĞİŞTİ. 2020.12.14
2014 Ocak
Tüm Bültenler İçin Tıklayınız.